ردیفنامنام خانوادگینام پدرتاریخ تولدتاریخ استخداممدرک تحصیلیرشته تحصیلیوضعیت استخداممدت خدمت سنواتمحل خدمت
1مهدیابارقیعلی1341/09/111371/05/18كارگر دایم26-08-16امور عمومی و خدمات
2حسینابارقیمحمد1350/05/091371/10/06اول راهنمایی*كارگر دایم18-03-04اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
3احمدابارقیقربانعلی1353/02/041380/06/26سال اول ابتدائیكارگر روزمزد28-03-29منطقه 1
4حمیدابارقیحسین1358/06/121380/05/04دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
5مهدیهابارقیكرامت1359/02/121381/10/01لیسانسمدیریت بازرگانیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-04-03اداره تشخیص و وصول درآمد
6عبدالرضاابدانیعلی1353/01/151385/06/26دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر قراردادی تطبیق وضع12-07-08سازمان حمل و نقل بار و مسافر
7حمید رضاابدانیعلی1349/11/141378/10/01دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-03منطقه 2
8علیر ضاابدانیعلی1348/05/091379/02/04دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر قراردادی تطبیق وضع19-00-00منطقه 1
9حمید رضاابدانیعنایت الله1359/05/261391/04/01لیسانسكشاورزیكارمند قراردادی06-10-03منطقه 1
10نرجسابراهیم حسنعلیاصغر1346/06/041372/04/01دیپلمادب و فرهنگكارگر دایم25-10-01منطقه 3
11محسنابراهیم ابادی تكابیعلی1359/05/051392/02/21دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-05اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
12رضاابراهیم آبادیدرویش1352/05/101384/06/01سال سوم دبیرستانكارگر روزمزد13-04-05منطقه 4
13سعیدابراهیم آبادیغلامحسین1358/12/011385/01/05لیسانسحقوقكارگر قراردادی تطبیق وضع13-01-05منطقه 3
14علیابراهیم پورغلامحسین1356/01/011380/05/20سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
15مجیدابراهیم پورغلامعباس1359/06/251384/03/01فوق لیسانسمدیریت دولتیكارمند پیمانی22-04-00سازمان آتش نشانی
16علیرضاابراهیم سلطان فوسكیمحمد1354/05/221396/01/01سال پنجم ابتدائی.كارگر روزمزد03-06-25سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
17محمودابراهیم صفریسیف الله1354/01/161380/04/27سال اول ابتدائیكارگر روزمزد17-09-04منطقه 3
18محمد حسینابراهیم ملكیمحمد علی1337/03/231379/04/01سال اول ابتدائیكارگر قراردادی00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
19علیابراهیم نژادمهدی1355/04/311378/10/01لیسانسمشاوره و راهنماییكارمند رسمی19-04-01امورمالی
20دادخداابراهیمیحبیب اله1337/05/051368/02/13خواندن ونوشتنكارگر دایم27-10-17منطقه 4
21احمدابراهیمیعزیزاله1344/08/241369/02/26فوق دیپلمامور اداریكارگر دایم28-11-18بایگانی
22جوادابراهیمیحسین1348/07/011370/02/30دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم22-09-29منطقه 1
23محمدابراهیمیعباس1352/09/101372/05/10سال پنجم ابتدائیكارگر دایم25-08-24منطقه 3
24رضاابراهیمینجف1351/09/101372/03/22دیپلم-كارگر دایم25-10-12سازمان آتش نشانی
25محمدابراهیمیحبیب الله1347/03/091381/03/11سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
26محمدابراهیمیغلا مر ضا1361/01/291382/08/18سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
27عباسابراهیمیماشاالله1358/10/021380/06/16سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
28محمد علیابراهیمیعلی1358/06/201379/07/15سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
29رضاابراهیمیعلی1354/06/011378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد21-07-14منطقه 2
30مر تضیابراهیمیید الله1360/11/161382/08/01دیپلمحسابداری مالیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
31صادقابراهیمینوروز1368/10/121392/02/01دیپلمتعمیر موتور خودروكارگر روزمزد00-00-00سازمان آتش نشانی
32احمدابراهیمیماشاالله1353/03/011396/01/01سال دوم راهنمایی.كارگر روزمزد01-09-16سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
33حسینابراهیمیمحمود1357/10/151382/07/28فوق دیپلمحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-06امورمالی
34غلامعباسابراهیمیعباس1355/01/101381/03/05فوق دیپلممدیریت اموراداریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-10-29واحدتداركات
35مهدیابراهیمیمحمد1361/01/011383/12/17دیپلمعكاسیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-01-17حراست
36سامانابراهیمیحسین1351/03/171384/02/08دیپلمفرهنگ ادبكارگر قراردادی تطبیق وضع13-11-26منطقه 4
37احمدابراهیمیما شا الله1357/07/071380/06/16دیپلمماشین های الكتریكیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-07-19سازمان عمران
38مهدیابراهیمیاصغر1349/08/041380/05/04دیپلمنقشه كشیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-00منطقه 1
39عباسابراهیمیصفر1353/09/021378/11/10دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع19-02-25منطقه 1
40سید جمالابراهیمیابراهیم1360/01/041386/03/29فوق لیسانسكشاورزیكارمند قراردادی11-04-28منطقه 2
41علیابراهیمی نژادشكرالله1343/01/011368/10/02فوق دیپلمكامپیوتركارگر دایم29-04-15منطقه 1
42فتحعلیابراهیمی ابشوربهرام1345/09/031381/09/16اول راهنمایی*كارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-06فنی و اجرایی 1
43یاسرابراهیمی پوراحمد1358/11/261383/09/15لیسانسنقاشیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-19حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
44علیر ضاابراهیمی پورمحمد رضا1358/01/031383/12/17لیسانسحقوق - حقوق ثبتیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-01-17دفترحقوقی
45محسنابراهیمی پور فرسنگیعلی1355/07/011378/10/01دیپلمتصویر برداریكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-03منطقه 4
46مهدیابراهیمی دار سینوئیغلا محسین1359/04/011380/05/03سال پنجم ابتدائی000كارگر روزمزد00-00-00امور عمومی و خدمات
47رسولابراهیمی دارسینوئیعباس1349/01/011370/03/30سال پنجم ابتدائیكارگر دایم27-10-04واحدزیباسازی وطراحی
48جلالابراهیمی دارسینوئیقاسم1353/01/011382/09/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
49رمضانابراهیمی دارسینوئیمهدی1363/03/261386/10/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
50منصورابراهیمی دارسینوئیعباس1351/10/011380/05/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
51رسولابراهیمی دارسینوئیعلی اكبر1352/01/201378/10/01سوم راهنمائیكارگر روزمزد19-03-16منطقه 3
52محسنابراهیمی دارسینوئیعلی1356/06/021378/12/28سال اول راهنماییكارگر روزمزد18-11-02منطقه 3
53علیابراهیمی دارسینوئیاكبر1358/03/051378/01/12سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
54حسینابراهیمی دارسینوئیصفر1359/06/261380/12/23سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00امور عمومی و خدمات
55رضاابراهیمی دارسینوئیعلی1356/04/011381/10/04دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
56حسینابراهیمی دارسینوئیعلی1358/03/051378/10/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
57علیابراهیمی دارسینوئیغلامرضا1356/01/011380/01/01دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد17-11-23منطقه 3
58عباسابراهیمی دارسینوئیعلی1356/09/011381/12/19دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
59جلا لابراهیمی دارسینوئیمحمد1361/03/231382/07/28سوم راهنمائیكارگر روزمزد15-05-00منطقه 1
60حسینابراهیمی دارسینوئیمحمد1357/04/251382/08/01سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
61منصورابراهیمی دارسینوئیرجبعلی1357/09/081390/01/01سال سوم ابتدائی-كارگر روزمزد00-00-00سازمان حمل و نقل ترافیك
62مجتبیابراهیمی دارسینوئیعلی1360/09/081382/08/01دیپلمآبخیزداریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-03واحدخدمات
63محمدابراهیمی دارسینوئیغلامحسین1362/10/011383/08/01فوق دیپلمامور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-06-03واحدخدمات
64سعیدابراهیمی دارسینوئیحسین1363/02/281384/07/04فوق دیپلممدیریت كسب و كاركارگر قراردادی تطبیق وضع13-07-00منطقه 2
65ناصرابراهیمی دارسینوئیعباس1353/03/011384/04/01دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر قراردادی تطبیق وضع13-10-04حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
66محمدابراهیمی دارسینوئیعلی1361/08/201382/07/28دیپلممعماری داخلیكارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-07منطقه 1
67مسعودابراهیمی دارسینوئیرجبعلی1359/01/011380/05/01دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-04منطقه 2
68عباسابراهیمی ده شاوردییاقوت1355/06/201383/10/14دیپلمعلوم انسانیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-03-21مدیریت املاك و مستغلات
69حسینابراهیمی كرچیماشاءالله1358/11/201381/06/26فوق دیپلمگل و گیاهان زینتیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-07-09كارگزینی
70مهدیابراهیمی كوهبنانیعبد الحسین1361/03/121383/12/26لیسانسمهندسی تكنولوژی عمرانكارگر قراردادی تطبیق وضع14-01-08منطقه 4
71پروانهابراهیمی میمندحسین1365/03/261392/04/01لیسانسنرم افزار كامپیوتركارمند قراردادی05-08-12سازمان فناوری اطلاعات
72نجمهابراهیمی نژادهوشنگ1361/06/291391/04/01فوق لیسانسعلوم اجتماعیكارمند قراردادی06-05-26روابط عمومی
73رضاابو الحسنی جو شا نیحسین1359/01/101383/05/04دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر قراردادی تطبیق وضع14-09-01منطقه 1
74حسینابوالحسنی زراعتكارماشاء الله1346/05/051371/04/24بیسوادكارگر دایم26-09-11سازمان حمل و نقل ترافیك
75غلامرضاابوالقاسمی راینیحسین1348/11/011380/11/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00امور عمومی و خدمات
76حسینابوالقاسمی راینیقاسم1356/02/011381/06/27سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
77عباسابولی فرسنگیاكبر1348/01/061370/06/28سوم راهنمائیكارگر دایم27-07-07واحدتداركات
78محمدابولی تهرودیاصغر1359/10/011380/05/10دیپلمپرورشكارگر روزمزد17-08-21واحدكادرآمانی
79حسیناتقائیعلی1354/04/041388/02/01دیپلمبرق صنعتیكارگر روزمزد29-05-24واحدزیباسازی وطراحی
80حسناحمد ی گو كیعلی1361/07/171384/01/01سال دوم ابتدائی0000كارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
81محمد رضااحمد ی گو هر یمحمد1347/06/071384/06/02لیسانسمهندسی ماشینهای كشاورزیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-08-14سازمان پسماند
82علیاحمد ی هینما نیحسن1356/02/021384/02/07سال سوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
83علیاحمدزاده سیرچیحسین1360/09/021381/09/03فوق دیپلمگل و گیاه زینتیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-05-02كمیسیون ماده صد
84رشیداحمدیاحمد1340/03/011370/01/01دوره مقدماتی نهضت*كارگر دایم18-03-07پشتیبانی ( كنترلچی )
85محبوبهاحمدیاكبر1358/04/141383/04/01فوق لیسانسمعماریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-15منطقه 2
86احمداحمدیعطا1356/09/171382/06/23فوق لیسانسطراحی شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-Febسازمان عمران
87حسناحمدی جو پار یحسین1359/01/101385/02/23دیپلمادبیاتكارگر قراردادی تطبیق وضع12-11-12سازمان عمران
88محمدحسیناحمدی نژادعلی اكبر1343/03/021368/08/25دیپلماقتصادكارگر دایم29-05-10حوزه معاونت امورشهری
89محسناحمدی بیاضعباس1364/03/281391/11/15لیسانسفقه و مبانی حقوق اسلامیكارمند قراردادی06-03-00دفترحقوقی
90مجتبیاحمدی پور فرسنگیعلی اكبر1357/06/151380/10/01لیسانسگل و گیاهان زینتیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-04-04منطقه 2
91محمدرضااحمدی پور فرسنگیاكبر1354/08/201380/10/25فوق دیپلممدیریت امور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع17-03-10واحداجرائیات
92علیاحمدی رق آبادیابراهیم1349/01/021392/12/01سال دوم راهنمایی-كارگر روزمزد00-00-00سازمان آرامستانها
93رضااحمدی كوهبنانیمحمد1351/11/091381/09/25سوم متوسطه-كارگر روزمزد00-00-00واحدزیباسازی
94ایوباحمدی گوهریمصطفی1362/05/281383/01/01فوق دیپلمامدادونجاتكارگر قراردادی تطبیق وضع15-01-04سازمان آتش نشانی
95محمدرضااحمدی نژادغلامحسین1355/09/251391/04/01فوق دیپلمتعمیرات مكانیكیكارگر روزمزد06-09-27واحداجرائیات
96ماشاءاللهاحمدی نژادعلی اكبر1348/03/021381/12/19دیپلماقتصادكارگر قراردادی تطبیق وضع16-01-16منطقه 4
97محمد علیاحمدی نژاد فرسنگیعلی1348/07/021380/06/27اول متوسطهادبیاتكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
98احساناحمدی نژاد فرسنگیعلی1361/06/311389/07/15لیسانسعمرانكارمند قراردادی08-00-23سازمان عمران
99عباساحمدی هینما نیمحمد1347/01/021379/03/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
100رمضاناحمدی هینمانیمحمود1347/08/301370/03/06سال پنجم ابتدائیكارگر دایم27-10-29واحد تنظیف منطقه 1
101عبدالهاحمدی هینمانیمحمد1344/07/091371/02/28سال پنجم ابتدائیكارگر دایم26-11-07باشگاه ورزشی
102علیاحمدی هینمانیصفر1351/01/011381/10/01سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
103محمداحمدی هینمانیحاجی1360/04/011380/03/10سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
104علیاحمدی هینمانیحسین1356/04/061396/01/01پایان دوره ابتدایی.كارگر روزمزد02-01-04سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
105علیاحمدی هینماییحسین1361/09/261384/01/27دیپلمكام÷یوتركارگر قراردادی تطبیق وضع14-00-08سازمان پسماند
106محمداحمدی هینمائیعلی1346/03/061369/07/03سال پنجم ابتدائیكارگر دایم28-07-02سازمان پایانه ها
107داراباختركاوانرستم1353/01/011387/05/01سال دوم دبیرستان-كارگر روزمزد00-00-00شهربازی
108شیریناخضمیاكبر1359/01/091383/07/01فوق لیسانسمشاوره و راهنماییكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-16حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
109علیاخوان ماهانیمحمد1356/06/181378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد19-02-24منطقه 1
110حسینادهمیاسدالله1345/04/201372/06/12دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم25-07-23امور عمومی و خدمات
111مهدیادهمیعلی1340/09/211371/06/16پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
112حمید رضاادهمیغلامرضا1361/06/111384/10/18سال پنجم ابتدائی..كارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
113مصطفیادهمیمحمود1349/06/301380/06/01پنجم متوسطه..كارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
114مهدیادهمیمظفر1349/01/011378/10/01لیسانسحقوقكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-15منطقه 4
115مرتضیادهمیمحمو د1351/01/011380/04/02دیپلمامور ادریكارگر قراردادی تطبیق وضع17-10-03سازمان عمران
116شهرهارجمندمحمد1362/06/301383/04/24لیسانسمدیریت فرهنگیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-09-11منطقه 1
117اعظمارجمند پورموسی1361/01/181392/04/01لیسانسدبیری زبان انگلیسیكارمند قراردادی05-04-07حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
118در علیارجمند عسگریكلبعلی1349/08/011384/04/16پایان دوره ابتدایی-كارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
119رضاارجمندی سجادیمحمود1354/09/121379/02/28لیسانسمدیریت امداد و سوانحكارگر قراردادی تطبیق وضع18-11-18حوزه معاونت خدمات شهری
120میثمارچنگیعباس1368/03/211396/01/01لیسانستربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامهكارمند پیمانی01-07-07سازمان آتش نشانی
121حمیدرضااردلانمحمد1347/09/201380/05/01دیپلمعلوم تجربیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-04واحدكادرآمانی
122فریبرزازهدیعباس1347/07/011383/12/15فوق لیسانسمعماریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-02-02منطقه 4
123علیاسحا قیحسین1360/03/131382/08/18سوم راهنمائی-كارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
124شكراللهاسحاق درختنجانیرمضان1350/01/021371/08/21سال پنجم ابتدائی.كارگر دایم26-05-14واحدكادرآمانی
125مسعوداسحاق درختنجانیموسی1358/02/021378/10/01دیپلممعماری داخلیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
126محمدرضااسحاقی درختنجانیعلی1360/06/121381/08/05سوم راهنمائیكارگر روزمزد16-03-23واحدكادرآمانی
127احمداسد آبادیخدا رسول1346/06/011380/05/20سوم راهنمائیكارگر دایم10-04-04واحد تنظیف منطقه 2
128محمدرضااسدالله زاده جمعه سعدیماشالله1362/06/111388/02/01دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر روزمزد10-00-00روابط عمومی
129علیاسدالهی پور علیحسین1357/05/181388/05/01فوق لیسانسمعماریكارگر روزمزد09-08-24اجرا و نظارت
130علی اكبراسدیمحمد1339/02/011373/04/01فوق دیپلممعمار یكارگر دایم24-10-15منطقه 1
131حمیداسدیمحمد1353/07/271384/04/22لیسانسعلوم اجتماعیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-09-13حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
132امیراسدیاحمد1365/12/231396/01/01لیسانستربیت بدنی و علوم ورزشی - مربیگری ورزشكارمند پیمانی01-07-07سازمان آتش نشانی
133نجمهاسدیمحمد علی1367/06/021392/04/12لیسانسعمرانكارمند قراردادی05-07-27منطقه 3
134مجیداسدیغلامعلی1363/04/011387/11/17لیسانسمكانیك ماشین الات كشاورزیكارمند قراردادی18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
135حمیداسدی پورعلی1358/11/271379/06/03دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-07-14سازمان آتش نشانی
136محسناسدی جرجافكیعلی1356/03/271384/04/22لیسانسروابط عمومی -امور رسانهكارگر قراردادی تطبیق وضع13-09-13حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
137مجتبیاسدی خانوكیقاسم1366/02/201391/11/08دیپلمصنایع چوب و كاغذكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
138مجیداسدی خانوكیغلامعلی1363/04/011387/11/17لیسانسماشین الات كشاورزیكارمند قراردادی10-00-02سازمان حمل و نقل بار و مسافر
139محمد مهدیاسدی نسبآزاد1343/01/011377/03/24دیپلمریاضیكارگر قراردادی تطبیق وضع20-10-11سازمان حمل و نقل بار و مسافر
140محمدعلیاسدیانعلی1361/10/191384/01/21لیسانستولید و بهره وری گیاهان داروییكارگر قراردادی تطبیق وضع14-00-14سازمان عمران
141محسناسفندیار پورحسین1361/04/041391/05/12فوق لیسانسعمران - سازه های هیدرولیكیكارمند قراردادی06-09-03منطقه 2
142علیاسفندیاری پورمحمد1360/05/011380/07/25فوق دیپلممدیریت امور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع17-06-20واحدكادرآمانی
143منصورهاسكندری بنمارانپیران آقا1362/02/251384/05/25لیسانسمعماریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-08-10منطقه 3
144حسیناسكندری نسب سیاهكوهیرسول1352/03/181381/04/21فوق دیپلمامداد ونجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-09-14منطقه 1
145محمداسكندری نسب سیاهكوئیقاسم1355/01/121379/09/01فوق دیپلمامداد و نجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع18-05-04منطقه 3
146مجیداسلا می خو اهمو سی1357/04/291379/07/01دیپلمعلو م انسا نیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-07-04شورای شهر
147معیناسلامیاسدالله1364/03/211390/08/01لیسانسعلوم اجتماعیكارگر روزمزد07-05-24حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
148سارااسلامیمحمد تقی1364/06/301391/05/21لیسانسعمرانكارگر روزمزد06-08-04معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
149محمدعلیاسلامیاصغر1358/09/171381/03/17دیپلمتجربیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-10-18سازمان پسماند
150وحیداسلامی كوهپایهرمضان1358/12/031381/07/03لیسانسمكانیك خودروكارمند رسمی16-05-09سازمان پسماند
151زهرااسماعیل بیگیحسین1364/12/161391/02/01لیسانسشیمیكارمند قراردادی06-06-07اجرا و نظارت
152محمداسماعیل پوراصغر1353/08/201381/03/01لیسانسفناوری اطلاعاتكارگر قراردادی تطبیق وضع16-11-04سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
153اكبراسماعیل پور چوپانیمحمد1354/01/011379/04/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
154حجتاسماعیل حسین آبادیمحمد1359/03/011384/03/01لیسانسمدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادثكارمند پیمانی15-08-14سازمان آتش نشانی
155علیرضااسماعیل نیااكبر1355/10/011378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
156هوشنگاسماعیلیمحمد1350/01/051371/05/03كارگر دایم26-09-02سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
157مجیداسماعیلیعلی1359/03/161381/03/02سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
158احمداسماعیلی ده خانیقاسم1349/01/101370/06/20دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم27-07-15منطقه 2
159علیاسماعیلی رادحسین1344/01/191372/12/01بیسوادكارگر دایم25-02-04منطقه 1
160نعمت اللهاسماعیلی ده خانیقاسم1352/01/011378/10/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد18-11-04منطقه 2
161مهدیاسماعیلی ده خانیعباس1362/06/121383/10/25دیپلمبرق صنعتیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-03-10منطقه 3
162ماشاالهاسماعیلی دهخانیعباس1349/11/021370/03/09دیپلممعماری داخلیكارگر دایم27-10-26منطقه 2
163علیاسماعیلی دهخانیرضا1358/04/101380/01/25سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
164جواداسماعیلی فرلطفعلی1360/04/221382/10/22دیپلمامور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-03-13سازمان پایانه ها
165حمیداسماعیلی مزا رعیعلی1361/04/021382/10/22لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-03-13منطقه 1
166رضااسماعیلی مزارعیغلامعلی1354/06/291378/10/01خواندن ونوشتنكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
167ابوذراسماعیلی مزارعیاسدالله1361/04/311382/10/21لیسانستكنولوژی ساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع15-03-14منطقه 2
168پیماناسمعیل زاده اشینیامرا...1353/02/271383/05/01فوق لیسانسحقوق جزاء و جرم شناسیكارمند رسمی16-09-16مدیریت املاك و مستغلات
169داوداسمعیلیعباس1351/03/011378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
170محمد رضااسمعیلی دارسینوئیعلی1354/08/011386/10/20پنجم ابتدایی*كارگر روزمزد18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
171محمداسمعیلی دهخانیرضا1360/01/011381/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد16-02-08سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
172علیرضااسمعیلی كرمانیناصر1363/06/271390/12/02دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
173علیرضااسمعیلی گوهریداود1352/06/281384/09/01دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 2
174علیرضااشرف گنجوئیماشااله1345/01/101370/02/26دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر دایم27-11-09واحد خدمات
175اكبراشرف گنجوئیاصغر1349/01/011372/09/17دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر دایم25-11-18منطقه 3
176حمیداشرف پوراسد الله1360/06/261381/11/09لیسانسحمل و نقل شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-02-26منطقه 2
177محمداشرف عسكریباباجان1350/08/071379/03/06دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع18-10-29منطقه 2
178علیاشرف گنجویی ده فارسیحسین1361/12/231382/02/01دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع16-00-04سازمان عمران
179عباساشرف گنجوئیماشاالله1361/06/291381/04/01لیسانسمدیریت امدادكارگر قراردادی تطبیق وضع16-10-04منطقه 3
180اكبراشرفی گجگینیقاسم1341/09/251369/10/30سوم راهنمائی-كارگر دایم28-03-05سازمان آتش نشانی
181غلامرضااشرفی گجگیناسدالله1348/01/031378/10/01دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
182مسعوداطهریجواد1364/06/251394/03/30دیپلمنقشه كشی معماریكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
183حسنافتخاری نیامحمد1344/01/031381/11/14دیپلمپرورش درختان گرمسیریكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
184حمیدافراشحیدر1344/01/151378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
185عباسافروزهنعمت الله1348/07/101383/03/15دیپلم..كارگر روزمزد14-10-10كمسیون ماده 77
186محمودافشار پور نادریحسین1347/03/011370/09/23سوم راهنمایی (جانبازی )*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
187مجیدافشار حسین آبادیحسین1359/05/171384/03/01لیسانسمدیریت فرماندهی عملیات در حریق و حوادثكارمند پیمانی15-04-07سازمان آتش نشانی
188منوچهرافشار مقدمحسین1359/01/201384/09/15فوق دیپلمعمران-ساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع13-04-20منطقه 1
189حمیدهافشار منشعباس1361/10/171389/12/01فوق لیسانسجغرافیای طبیعیكارمند قراردادی00-00-00سازمان سرمایه گذاری و مشاركت های مردمی
190فهیمهافشاردوستمحمد علی1366/02/171385/11/01لیسانسمهندسی تكنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانهكارمند قراردادی12-00-18سازمان حمل و نقل بار و مسافر
191حمید رضاافشاری پورمحمد1357/04/151379/06/01فوق دیپلممدیریت خانوادهكارگر قراردادی تطبیق وضع18-08-04منطقه 1
192یعقوبافضلیعباس1355/01/011396/02/01سال پنجم ابتدائی.كارگر روزمزد01-11-24اداره رفاه
193سودهافضلیعلی1365/01/231382/11/01لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-03-04منطقه 2
194مسعودافضلیفتح الله1361/05/221381/11/12دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع00-00-00سازمان پسماند
195علیافضلی ده زیاریحسین1342/01/031372/03/26بیسواد.كارگر دایم25-10-09منطقه 1
196مهدیافضلی ده زیاریحسین1358/06/201380/03/12لیسانسروابط عمومیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-10-23حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
197داریوشافضلی گروهجواد1342/02/041379/01/07سال اول دبیرستانكارگر روزمزد18-07-24واحدكادرآمانی
198علیافضلی گروهحسین1342/03/031381/11/01دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
199مصیبافضلی گروهغلامعباس1357/01/011380/10/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
200مهدیافضلی گروهحسن1353/01/051396/01/01لیسانسمدیریت هتلداریكارگر روزمزد16-10-23كارگزینی
201علیافضلی گروهیار الله1359/03/071384/03/01لیسانسمدیریت امدادو نجاتكارمند پیمانی15-02-07سازمان آتش نشانی
202رضاافضلی نژا د راو ریعلی1366/09/201385/09/15دیپلمبر نا مه نو یسیكارمند رسمی12-04-19مدیریت بحران
203عباساقاملائیمحمود1370/02/311396/01/01فوق دیپلمالكترونیككارمند پیمانی01-10-16سازمان آتش نشانی
204علیرضااقدامینعمت الله1337/09/011384/12/01دیپلمادبیات فارسیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-02-04فرهنگسرای كوثر
205یاسراقدامیعلی1370/05/24لیسانسحفاظت و پیشگیری از حریق و حوادثكارمند پیمانی01-00-07سازمان آتش نشانی
206محبوبه سا داتاكبر پورسید خدا كرم1356/01/121382/08/01لیسانسعمر انكارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-04سازمان عمران
207روح الهاكبر زادهعلی1363/07/211391/12/26دیپلمماشینهای الكتریكیكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
208حسیناكبر زاده هاشم آبادیمحمد1355/06/011380/01/01دیپلمادبیات و علوم انسانیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
209مجیداكبررنجبرمهدی ابادمحمد1354/12/291382/08/01دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
210مهدیهاكبرزادهمحمد1358/03/021383/05/02لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-09-03امورمالی
211علیرضااكبرزادهجواد1361/04/231383/05/01دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع14-09-04واحددرآمد
212غلامرضااكبرزادهمحمد1352/02/091380/08/25دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-05-10سازمان آتش نشانی
213احمداكبرزاده هاشم آبادیمحمد1347/01/011372/11/02سال دوم راهنماییكارگر دایم25-02-03منطقه 1
214رضااكبریعبا س1361/03/211381/11/08لیسانسعمرانكارگر قراردادی تطبیق وضع16-03-10منطقه 1
215منصوراكبری پوركریم1354/06/011381/02/02فوق لیسانسعمران - مهندسی و مدیریت ساختكارمند پیمانی18-09-00اجرا و نظارت
216حمیداكبری رنجبرمحمد1360/06/241384/01/02دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
217ایماناكبری پورمحمود1363/04/101387/07/02لیسانسمهندسی فن اوری اطلاعاتكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
218علیاكبری جوراكبر1356/02/031380/06/01لیسانسآتش نشانیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-08-04منطقه 2
219سعیداكبری زاده كرمانیمحمود1350/01/021375/03/01سوم راهنمایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
220الهاماكبریانمنصور1367/01/051390/05/28لیسانسعلوم اقتصادیكارمند قراردادی07-08-16كارگزینی
221محمدالله وردی سراسابیحسن1352/11/111380/10/01سال سوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
222هادیالله وردی سراسیابحسن1358/06/221384/06/27دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع13-07-08سازمان عمران
223غلامرضاالهی چترودیاكبر1355/11/161379/01/03دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع19-01-02منطقه 1
224محمد رضاامام بخشیسعدالله1355/06/011383/06/03دیپلمعلوم تجربیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 1
225خدا رضاامام بخشی لكمحمد رضا1342/09/011371/07/01دوم راهنمایی*كارگر دایم18-03-07پشتیبانی ( كنترلچی )
226بهنازامان الهی خبیصیمهدی1366/06/041389/07/22فوق لیسانسمعماریكارمند قراردادی08-00-16منطقه 1
227زهراالساداتامیدسید محمد علی1357/04/051384/06/01لیسانستكنولوژی معماریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-08-04منطقه 2
228رضاامیر اسماعیلیعلی1351/11/011383/01/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد14-08-00واحدكادرآمانی
229محمد علیامیر اسماعیلیعلی1350/01/021380/04/06دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00سازمان پاركها
230منصورامیر اسماعیلیاكبر1357/03/021380/10/02لیسانسآتش نشانیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-04-03سازمان آتش نشانی
231محمدامیر اسماعیلی محمود آبادیلطفعلی1355/08/101380/09/26لیسانسحمل ونقل ترافیك شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع17-04-09منطقه 3
232محمدامیر اسمعیلیكریم1359/07/011381/08/17سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
233عباسامیر بارانیغلام1353/01/101396/02/01سال اول ابتدائی.كارگر روزمزد02-00-16امور عمومی و خدمات
234افراسیا بامیر كچمیفتح الله1350/03/301379/01/01سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
235علیامیر ماهانیاحمد1355/07/121380/06/27لیسانسحقوق ثبتیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-07-21سازمان پسماند
236علیامیر ماهانیحمید1367/01/011396/01/01لیسانسحقوق - ارشاد در امور كیفریكارمند پیمانی02-01-17سازمان آتش نشانی
237ایمانامیر مجاهدیعلی1360/05/051381/03/01دیپلمبرقكارگر روزمزد00-00-00بازرسی
238منصورامیر مجاهدیعلی1350/01/211379/02/01دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر قراردادی تطبیق وضع19-00-04سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
239حمیدامیر مجاهدی گوكیعلی1360/09/091383/06/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
240علیامیر مجاهدی گوكیمحمد حسین1351/12/201378/01/01سوم راهنمائی-كارگر روزمزد00-00-00شهربازی
241رضاامیر مجاهدی گوكیعلی1355/02/101379/02/07دیپلمعلوم انسانیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-11-28منطقه 3
242حمید رضاامیر ی دو ما ریمحمد1362/04/211384/01/01دیپلمتر بیت بدنیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-01-04اجرا و نظارت
243سمیهامیرزاده گوغریمحمدصادق1363/02/071391/04/01لیسانسآماركارمند رسمی06-08-27سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
244محرمامیریاحمد1357/06/011382/10/01دیپلمتعمیر لوازم خانگی برقیكارگر قراردادی تطبیق وضع15-04-04سازمان آرامستانها
245معصو مهامیریمرید1370/04/301387/09/01لیسانسحسابداری مالیكارمند قراردادی09-11-26دفترحقوقی
246محمدعلیامیری سرمشكشیرعلی1355/03/011390/05/01سال چهارم ابتدائی-كارگر روزمزد00-00-00سازمان آرامستانها
247نمكامیری كچمیمرید1344/06/071370/06/26چهارم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07پشتیبانی ( كنترلچی )
248سیاوشامیری كچمیفتح الله1352/10/111382/01/24تكمیلی نهضتكارگر روزمزد15-07-07واحدكادرآمانی
249نرگسامیری گوهریاسدالله1360/06/311384/06/01فوق دیپلممشاوره حقوقكارگر قراردادی تطبیق وضع13-08-04منطقه 4
250علیامیری مقدمفرخ1364/06/211396/01/01لیسانسمهندسی تكنولوژی عمران - عمرانكارمند پیمانی01-08-16سازمان آتش نشانی
251ملیحهامیری هنزاییعلیجان1363/06/171391/04/01لیسانسمدیریت امور فرهنگیكارمند قراردادی06-04-28كمسیون ماده 77
252حسینامینیمحمد1347/03/031373/06/16.كارگر دایم24-07-19منطقه 3
253مهدیامینی زادهمحمد1353/07/011380/05/16دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-08-19كمیسیون ماده 77
254موسیامینی زاده بزنجانیاسمعیل1349/05/101370/04/18سوم راهنمایی*كارگر دایم18-03-07پشتیبانی ( كنترلچی )
255مهدیهامینی فردغلامحسین1358/04/161383/07/01لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-04امورمالی
256محمدامینی هنكیقا سم1360/01/181382/10/22سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد15-03-10منطقه 1
257وحیدهامینی هنكیحسین1362/01/221383/08/02فوق دیپلممعماریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-06-04حوزه معاونت شهرسازی ومعماری
258محسنانجم شعاععباس1348/01/161371/10/08سوم راهنمائیكارگر دایم26-03-27واحدكادرآمانی
259محمد مهدیانجم شعاععباس1344/05/261370/10/01اول راهنمایی*كارگر دایم18-03-07مامور به شهرداری كرمان
260حسنانجم شعاعاكبر1358/07/011384/05/01فوق لیسانسجغرافیا برنامه ریزی شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-09-15سازمان فناوری اطلاعات
261اسماعیلانصاری باغینیجلال1359/06/101385/05/01دیپلمادبیاتكارگر قراردادی تطبیق وضع12-09-04منطقه 2
262ابوذرانصاری مقدمرضا1360/02/111381/12/01فوق لیسانسمدیریت دولتی- سیستمهای اطلاعاتیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-02-15مدیریت بحران
263رسولانصاریانعلی1361/02/111381/05/01دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر روزمزد00-00-00سازمان آتش نشانی
264عباسانصاریانعلی1359/06/311380/06/27سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
265جا ویدانكا سینصر الله1346/04/301383/01/05دیپلمعلوم تجربیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
266سعیدانكاسینصراله1343/10/191374/08/25لیسانسمهندسی عمرانكارمند رسمی23-05-14حوزه معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
267محبوبهانكاسینصرالله1363/03/091386/02/01لیسانسعلمی - كاربردی حسابداریكارمند قراردادی11-07-24سازمان عمران
268احمدانوریكاظم1366/03/031390/01/01لیسانسعمران حمل و نقل شهریكارمند قراردادی07-07-07سازمان عمران
269حمیدانوری كوهستانیاحمد1344/08/011373/08/28پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
270محمد رضاایرا نمنشحسین1353/06/011382/10/22سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد15-00-05منطقه 1
271جلالایرا نمنشاحمد1357/02/201380/01/25دیپلمبرقكارگر قراردادی تطبیق وضع18-00-11سازمان آتش نشانی
272محسنایران پسندعلی1362/02/181385/09/20دیپلمپرورش درختان گرمسیریكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
273ابراهیمایرانپسندعلی1350/04/191380/05/16دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
274سمیهایرانپوراسماعیل1363/10/281391/12/01لیسانسمهندسی كشاورزیكارمند پیمانی05-05-18منطقه 3
275مر یمایراند وستاحمد1365/06/311384/09/01فوق لیسانسسازه های آبیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-05-15حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
276حسینایراندوستعلی1345/12/011368/01/19سال پنجم ابتدائیكارگر دایم30-00-16سازمان پسماند
277مر تضیایراندوستاحمد1359/05/211383/06/15لیسانسحمل ونقل شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-20منطقه 3
278حسینایرانمنشعلی1349/03/191370/03/25سال چهارم ابتدائی.كارگر دایم27-10-11منطقه 2
279احمدایرانمنشمحمد1346/01/041371/07/11دیپلمعلوم انسانیكارگر دایم26-06-25واحدخدمات
280فضل اللهایرانمنشیدالله1344/01/011375/10/08سال دوم راهنماییكارگر دایم22-03-28سازمان پسماند
281عباسایرانمنشعلی1348/07/201378/10/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00امور عمومی و خدمات
282علیایرانمنشاكبر1342/07/081385/01/16سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكشتارگاه
283علیرضاایرانمنشمرتضی1360/10/101384/07/10سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00واحدكشتارگاه
284مریمایرانمنشعلی1357/03/011380/12/27فوق لیسانسعلوم اجتماعی - جامعه شناسیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-01-19حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
285مینوایرانمنشاكبر1358/04/151384/04/10فوق لیسانسمدیریت دولتی - مدیریت تحولكارگر قراردادی تطبیق وضع13-10-06واحددرآمد
286علیایرانمنشرمضان1353/01/101379/07/25دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر قراردادی تطبیق وضع18-06-11واحدخدمات
287محمدعلیایرانمنشمحمود1348/09/151384/08/22دیپلمبهداشتكارگر قراردادی تطبیق وضع13-05-14سازمان آتش نشانی
288نجمهایرانمنشماشاالله1358/04/051383/04/04لیسانساقتصاد بازرگانیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-05منطقه 3
289اكبرایرانمنشحسین1348/10/101378/10/01فوق دیپلمامور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-04سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
290جوادایرانمنشعلی1362/03/191383/09/19لیسانسمعماریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-16منطقه 2
291مجیدایرانمنشماشالله1354/06/291384/05/01دیپلم..كارگر قراردادی تطبیق وضع13-09-04واحداجرائیات
292محمدایرانمنشاكبر1350/11/231379/06/10دیپلمتجربیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-07-26سازمان پسماند
293علیایرانمنشامیر1355/09/041379/09/01دیپلمساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع18-05-05واحد تنظیف منطقه 2
294رسولایرانمنشحسین1356/01/271381/10/10سوم راهنمایی*كارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 1
295منصورایرانمنشعلی1351/03/271376/05/09فوق لیسانسبرنامه ریزیكارمند رسمی21-09-06شورای شهر
296شكوفهایرانمنشمحمدعلی1356/03/201388/06/25فوق لیسانسمهندسی عمرانكارمند قراردادی09-05-18امورمالی
297حامدایرانمنشفتح الله1363/12/141390/05/03فوق دیپلمنرم افزار كامپیوتركارمند قراردادی07-03-11سازمان حمل و نقل بار و مسافر
298عبدالرضاایرانمنشعلی1353/10/281389/06/01لیسانسمهندسی تولیدات گیاهیكارمند قراردادی08-05-18سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
299مریمایرانمنشحسن1358/11/131391/04/01لیسانسروابط عمومیكارمند قراردادی06-04-07روابط عمومی
300فاطمهایرانمنش چهارفرسخیمحمد1351/01/251380/09/24لیسانسمهندسی عمرا نكارمند پیمانی17-04-04حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
301وحیدایرانمنش پاریزیعلیرضا1370/06/271390/08/01فوق لیسانسمهندسی عمران - مدیریت ساختكارمند رسمی08-07-11منطقه 4
302رضاایرانمنش سیرچیعلی1354/09/201378/10/01فوق دیپلمامور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-05سازمان عمران
303نبی اللهایزدپناهعطاءالله1365/01/291393/02/01فوق لیسانسبرنامه ریزی شهریكارمند پیمانی04-06-29منطقه 3
304حسینایزدیمحمود1371/11/061396/01/01فوق دیپلمتربیت بدنیكارمند پیمانی01-10-27سازمان آتش نشانی
305حسینایزدی خالق ابادیمحمد1356/05/011396/01/01دیپلمادبیات و علوم انسانیكارمند پیمانی13-11-08سازمان آتش نشانی
306مهدیایزدی خالق آبادیمحمد1353/08/221381/08/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد16-02-26منطقه 2
307حسینایزدی خالق آبادیعباس1358/09/101384/02/15دیپلمبرق صنعتیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-11-26منطقه 4
308هادیایزدی خالق آبادیمحمد1355/03/211380/05/01دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-05حراست
309مهدیهایزدی خالق آبادیپنجعلی1364/05/151388/09/22فوق لیسانسطراحی شهریكارمند قراردادی08-11-18اجرا و نظارت
310داریوشایزدی یزدان آبادیجهانبخش1352/12/141383/07/15لیسانسزمین شناسیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-06-26واحداجرائیات
311علیرضاایزدی یزدان آبادیحسین1367/05/271391/01/01فوق دیپلمامور اداریكارمند رسمی07-00-24كمیسیون ماده 77
312علیایل كوچیغلامرضا1350/01/011371/08/24سال سوم ابتدائی.كارگر دایم26-05-12واحدكادرآمانی
313حسینایل كوچی باقر ابادریگغلامرضا1352/03/101380/01/01سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد17-11-23منطقه 3
314محمدایلا قی حسینیحسین1345/04/151384/02/04لیسانسمهندسی موادكارگر قراردادی تطبیق وضع14-00-02منطقه 1
315علیایلاقی حسینیفتح الله1360/04/301384/03/09لیسانسمدیریت امور فرهنگیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-10-27حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
316مجتبیایلاقی حسینیعلی1352/01/051382/08/26لیسانسعمرانكارگر قراردادی تطبیق وضع15-05-10منطقه 3
317محمدایلاقی حسینیمحمدرضا1359/01/091384/01/24فوق لیسانسمدیریت دولتی -كارگر قراردادی تطبیق وضع14-00-22حوزه معاونت خدمات شهری
318حمیدایلاقی حسینیعباس1353/05/101379/09/01لیسانسعمرانكارمند رسمی18-03-21امورحفاریها
319بهروزایمان زادهمحمد1346/06/281379/01/01دیپلمتجربیكارگر قراردادی تطبیق وضع19-01-05دفتر تهران
320حسینآبر وشاكبر1354/07/011381/08/10دیپلمادبیا تكارگر قراردادی تطبیق وضع16-05-26واحدخدمات
321حسینآتشكمحر م1359/01/011380/10/04دیپلمماشین های الكتریكیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-04-02اداره رفاه
322علیآذربیگمحمد1352/04/011380/07/14فوق دیپلمامداد ونجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع17-06-22سازمان آتش نشانی
323سیدرضاآذرپندارسیداحمد1352/12/181385/02/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد12-10-06واحدكشتارگاه
324مهدیآذینمحمد1364/06/301390/08/01لیسانسعلوم كامپیوتركارمند قراردادی07-01-00سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
325فاطمهآراءعلی اصغر1352/06/131392/04/01لیسانسزبان وادبیات فارسیكارمند قراردادی05-10-08شورای شهر
326مصطفیآرادمحمد1354/02/201379/04/26لیسانسماشین الات كشاو رزیكارمند پیمانی54-00-21منطقه 2
327مجتبیآرتااحمد1353/06/051381/02/05سال اول ابتدائیكارگر روزمزد11-04-00منطقه 2
328ابو الفضلآرزومند رمضانیمحمو د1356/11/161384/04/01سوم راهنمائی.كارگر دایم13-10-05سازمان حمل و نقل بار و مسافر
329رضاآرمونمحمد1359/05/311380/05/24سال اول ابتدائیكارگر روزمزد34-10-08امور عمومی و خدمات
330مهدیآریان پورمحمد1356/09/201383/07/01سال دوم راهنماییكارگر روزمزد14-05-25منطقه 3
331ایمانآرین نمازیمحمد ابراهیم1363/06/011385/03/01دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع12-11-05سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفراورده های كشاورزی
332حبیبهآزادفرغلامرضا1358/05/021383/09/15لیسانسالهیاتكارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-21منطقه 3
333حبیب اللهآستانی نژادامان الله1338/05/041384/08/06تكمیلی نهضتكارگر روزمزد13-04-23منطقه 4
334محمدحسینآستانی نژادحبیب الله1362/07/201384/07/10سوم راهنمائیكارگر روزمزد13-01-21واحدكشتارگاه
335میثمآستانی نژادحبیب الله1364/06/051384/07/10فوق دیپلمامدادو نجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-06-26سازمان آتش نشانی
336میعادآشور ماهانیمحمد1367/11/281391/04/25لیسانسصنایعكارمند قراردادی00-00-00سازمان عمران
337میناآقا رضاییناصر1363/06/141391/03/07فوق لیسانسمترجمی زبان انگلیسیكارمند قراردادی06-09-06روابط عمومی
338مسلمآقا ملایییوسفعلی1363/02/081391/04/01فوق دیپلمنقشه برداریكارمند قراردادی06-04-07منطقه 1
339علی رضاآل طه افزادیمحمد رضا1360/05/131381/05/07لیسانسحقوق ثبتیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-08-29منطقه 3
340حسنآهنگعلی1350/02/051372/03/24دیپلمفرهنگ وادبكارگر دایم25-10-10منطقه 4
341حسینآهنگ بهادرمراد1357/01/201383/01/22فوق لیسانسمدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع15-00-24سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
342نا صربا غینی پورحبیب1345/12/111383/07/05پایان دوره ابتدایی-كارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
343شهرامباباییاكبر1354/04/151381/12/12لیسانسمعدنكارگر قراردادی تطبیق وضع16-01-24سازمان عمران
344حسینباباییاصغر1353/10/231380/03/23لیسانستكنولوژی ساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع17-10-15كمیسیون ماده صد
345ابراهیمبابایی راینیحسن1361/05/091382/02/06فوق لیسانسمدیریت دولتیكارمند پیمانی17-04-05سازمان آتش نشانی
346غلامرضابابائی ماهانیاكبر1346/10/201372/07/06دیپلمفرهنگ وادبكارگر دایم18-03-07اداره مالی و اقتصادی
347زهرابابدریحبیب الله1356/07/221384/07/01لیسانسمدیریت امور فرهنگیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-07-05سازمان پسماند
348مرجانباشورزادهعلی1364/06/201392/08/04لیسانسمهندسی عمرانكارمند پیمانی05-05-14منطقه 2
349عبدالرضاباصرهعین الله1352/06/241385/01/15لیسانسدبیری زبان وادبیات فارسیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-00-29کارگزینی
350حسنباغخانیمحمد علی1364/06/211390/08/01سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
351یدالهباغی راینیعزیزاله1336/10/071369/04/19تكمیلی نهضتكارگر دایم28-09-15حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
352روح اللهباغی راینییدالله1359/01/011383/09/26فوق دیپلممدیریت امور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-10واحدخدمات
353مصطفیباقر پورداوود1363/09/251384/12/02لیسانسنرم افزاركارگر قراردادی تطبیق وضع13-02-12روابط عمومی
354محمدباقریاسدالله1346/01/011378/10/01خواندن ونوشتنكارگر روزمزد00-00-00امور عمومی و خدمات
355مجتبیباقریمختار1359/08/271381/05/06فوق دیپلمخدمات مالیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-09-00اداره تشخیص و وصول درآمد
356علیرضاباقری جاروكعباس1346/08/011372/02/19تكمیلی نهضتكارگر دایم25-11-17سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
357عباسباقری مسعودزادهمحمد1343/01/051371/04/02سال پنجم ابتدائیكارگر دایم26-10-04سازمان پسماند
358فاطمهباقری بندرویهحسین1357/09/291380/09/06فوق دیپلمنرم افزار كامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع17-05-00منطقه 4
359روح اللهباقری بندروئیهابراهیم1358/07/231381/08/07سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدزیباسازی
360مالكباقری زاده كرمانیمحمود1359/10/091383/05/01لیسانسعمرانكارگر قراردادی تطبیق وضع14-09-05سازمان عمران
361علیباقری كارگرعلی اصغر1359/02/121383/09/25فوق دیپلمفناوری اطلاعاتكارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-21سازمان پسماند
362علیباقری نرمگانیباقر1350/11/011382/01/08سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
363مهدیباقری نیدرویهعلی اكبر1358/09/021380/05/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00اداره تشخیص و وصول درآمد
364احسانباقریان جعفرآبادیعباس1365/04/271384/02/31لیسانسامور فرهنگیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-11-05منطقه 4
365فرخبحر آسمانیاسفندیار1345/07/051383/06/15دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-21سازمان پسماند
366سهیلابحر ینیعلی محمد1352/03/101382/09/01لیسانسحسا بد ار یكارگر قراردادی تطبیق وضع15-05-05منطقه 4
367علیبحرینیعلی باز1361/03/101383/06/01لیسانستكنولوژی معماریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-08-05سازمان حمل و نقل ترافیك
368علیبختیاریاسفندیار1353/05/011383/07/07سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
369ذبیح اللهبخشی گودیزیحسین1347/02/021372/08/16دیپلمادبیات و علوم انسانیكارگر دایم25-05-20واحدكادرآمانی
370محمدبخشی بزوشكیعبدالمجید1342/01/011391/11/10تكمیلی نهضت-كارگر روزمزد00-00-00مامور به مشهد
371عباسبخشی گودیزیمحمد1351/01/011383/01/01سال چهارم ابتدائیكارگر روزمزد14-10-27واحدكادرآمانی
372محمدبخشی گودیزیغلامرضا1351/05/101383/01/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد14-08-00واحدكادرآمانی
373یداللهبخشی گودیزیقربانعلی1354/06/031379/07/01دیپلمادبیاتكارگر قراردادی تطبیق وضع18-11-09منطقه 2
374روح اللهبخشی وكیل ابادحسین1362/08/041392/04/01لیسانسكتابداری واطلاع رسانیكارمند قراردادی05-08-23منطقه 3
375حسینبدر ّآبادیفتح الله1348/01/021378/10/01سال سوم دبیرستانادبیا تكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
376محمد حسینبدرالدینیقاسم1359/06/111385/10/21فوق دیپلمالكترونیككارمند قراردادی11-09-17مدیریت املاک و مستغلات
377محمدبدرآبادیماشا لله1353/06/011378/12/10سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد18-08-21واحدكادرآمانی
378حاجیبدرآبادیحسین1343/10/011370/02/17سوم راهنمائی-كارگر روزمزد00-00-00شهربازی
379اصغربدرآبادیماشا لله1361/02/271382/09/01فوق دیپلمامداد ونجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-05-05واحدكادرآمانی
380مجتبیبذر افشانحسن1365/01/041390/03/22دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
381افسانهبذرافشانعلی1354/08/251384/05/01لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-09-05سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
382عباسبرائی نژادمحمد1358/06/041395/06/01فوق دیپلمامدادو نجاتكارگر روزمزد00-00-00سازمان آتش نشانی
383احمدبرآوردیمحمد1357/09/181381/10/01لیسانسحمل ونقل شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-04-05بازرسی
384امیربردباریمهدی1364/05/101390/06/06فوق لیسانسمهندسی معماریكارمند قراردادی07-05-13اجرا و نظارت
385اكبربرزگرعوض علی1357/06/301381/04/09سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
386حسینبرزگر پور كریم ابادیسلمان1347/05/011372/12/24پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
387حسنبرزگر روغنوئیشعبان1353/06/201380/05/20سال چهارم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدزیباسازی
388محمد علیبرزگر كریم آبادیعلی1350/01/021385/07/01دیپلمدستگاه های الكتریكیكارگر قراردادی تطبیق وضع12-07-05سازمان آتش نشانی
389حمیدرضابرزگرروغنوییصفر1357/03/231381/02/14سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
390رضابرزنگحسین1341/01/011378/10/01دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
391زهر هبرف زادهماشا الله1356/06/311382/09/01لیسانسعمرانكارگر قراردادی تطبیق وضع15-05-05منطقه 3
392مهدیبرومندمحمد حسین1365/05/021392/06/01دیپلم-كارگر روزمزد00-00-00حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
393مریمبرومندمحمد حسین1359/03/281382/01/05لیسانسعلوم اجتماعیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-01-05شورای شهر
394محمد علیبرومندمحمدحسین1364/01/241391/04/01فوق لیسانسكشاورزی - گیاهان زینتیكارمند قراردادی06-04-07سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
395عطاء اللهبرومندسیرچییدالله1335/11/171372/09/16سال سوم دبیرستانكارگر دایم25-04-20سازمان پایانه ها
396ابوالقاسمبرون آبادیرمضان1342/04/091369/12/07دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم28-01-29كمیسیون ماده صد
397علیبقائی راوریمحمد باقر1350/11/121376/07/27اول دبیرستان*كارگر دایم18-03-07فنی و اجرایی 2
398مرتضیبلو چی بادیزیعلی1358/01/011381/05/19لیسانسگیاهان داروییكارگر قراردادی تطبیق وضع16-08-17سازمان عمران
399علیرضابلوچیهدایت1360/06/281383/07/05سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
400ماشاءاللهبلوچی بوجحاجی1336/01/021378/10/01بیسوادكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
401محسنبلوچی زاده نادریاكبر1357/11/121384/07/10دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر روزمزد00-00-00واحدكشتارگاه
402علیبلوچی ماهانیغلامرضا1363/03/121383/06/27دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-09سازمان آتش نشانی
403محمد جوادبلوردیدرویشعلی1358/06/011384/03/01لیسانسمدیریت امداددرسوانح غیرطبیعیكارمند پیمانی15-05-26سازمان آتش نشانی
404عباسبناییاحمد1354/03/101380/05/01لیسانسمدیریت و فرماندهی عملیات و حریق و حوادثكارمند پیمانی19-06-07سازمان آتش نشانی
405محمد رضابنی ابراهیمیذبیح الله1358/10/051381/04/05سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
406پیمانبنی اسدیعباس1353/02/031373/07/01پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
407محمدبنی اسدیعلی1358/05/101378/12/10سال اول ابتدائیكارگر روزمزد19-00-14منطقه 3
408قاسمبنی اسدیحاجی اسمعیل1357/04/071391/04/01دیپلمتصویر برداریكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
409مهدیبنی اسدی كمال آبادیعلی1361/06/201384/03/01لیسانسمدیریت دولتیكارمند پیمانی15-05-23سازمان آتش نشانی
410امینبهاء آبادی فوزیاحمد1363/06/231384/03/01لیسانسآتش نشانیكارمند پیمانی13-08-23سازمان آتش نشانی
411حمیدبهاءآبادی گوكیمحمد1360/10/021381/10/12دیپلمپرورش درختان گرمسیریكارگر روزمزد32-01-08منطقه 3
412منصوربهادرذوالفعلی1348/09/031396/02/01سال پنجم ابتدائی.كارگر روزمزد18-10-17منطقه 4
413محمدبهادریدالله1355/05/031381/03/04دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع16-11-02واحد تنظیف منطقه 2
414منیژهبهبودعلی اكبر1354/10/011384/08/01كارشناس ارشدسیستمهای اطلاعاتیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-06-15سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
415عبدالمهدیبهرام پورعلی1339/11/111378/04/08دیپلماقتصاد اجتماعیكارگر دایم18-03-07اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
416آذربهرام نژادروح الله1356/10/221385/08/01لیسانسمدیریت بازرگانیكارگر قراردادی تطبیق وضع12-06-05منطقه 3
417علیبهرامپورغلامحسین1357/05/201383/06/27سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
418محمد حسینبهرامی نژاداسد الله1365/06/21لیسانسمدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادثكارمند پیمانی02-00-21سازمان آتش نشانی
419وحیدبهرآسما نیشا هر خ1361/11/011385/07/29فوق دیپلممدیریت كسب وكاركارگر قراردادی تطبیق وضع12-06-07منطقه 1
420دادخدابهرآسمانیاسفندیار1341/04/011382/06/16دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
421محمدبهروزی مقدمعباس1353/01/011379/11/02فوق لیسانسفیزیولوژی گیاهیكارمند پیمانی19-11-04سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
422منصوربهزادی چمكسبز علی1355/07/011388/02/09سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
423عباسبهزادی سیرچیاحمد1347/03/041378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
424قربانعلیبهزادی گودریغلامعلی1348/12/011370/10/08دیپلمكارگر دایم27-03-28سازمان پسماند
425عباسبهزادی گودریمحمد رضا1357/01/121381/08/20دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر قراردادی تطبیق وضع16-05-16منطقه 4
426مسعودبیاتی نژادنو شا د1355/01/011379/02/01دیپلمپروش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع19-00-05سازمان عمران
427محمد حسینبیدرانیعلی1354/05/211390/03/17دیپلمادبیات وعلوم انسانیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07مامور به شهرداری كرمان
428منصوربیدوئی نژادعباس1351/04/251380/05/01لیسانسحفاظت و پیشگیری از حریق و حوادثكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-05سازمان آتش نشانی
429مهدیبیدی زاده ماهانیشعبان1350/07/021376/07/19پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
430منصوربیرجندیحاجی1341/03/081370/03/27سوم راهنمائیكارگر دایم27-10-09منطقه 4
431رحمانبیرجندی حرجندیقاسم1344/01/011381/11/01سوم راهنمائیكارگر دایم16-03-05واحددرآمد
432محمد رضابیگ زادهحبیب الله1346/09/011384/02/05دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع14-00-01سازمان پسماند
433رضابیگ زاده طاهرآبادیغلامرضا1346/06/011368/05/26سال پنجم ابتدائیكارگر دایم29-08-10سازمان پسماند
434اعظمبیگمرادیاحمد1359/01/161378/05/01لیسانساقتصاد بازرگانیكارگر قراردادی تطبیق وضع19-09-15اداره تشخیص و وصول درآمد
435رضوانبیگمرادیمحمد1363/04/121383/05/01لیسانسنرم افزار كامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع14-09-05منطقه 2
436حسینپارسا جمغلامرضا1357/04/181383/08/01دیپلم-كارگر روزمزد14-03-28منطقه 1
437علیپاك ایزدیمحمد1361/11/261383/01/01اول متوسطهكارگر روزمزد00-00-00واحد تنظیف منطقه 2
438مجیدپاك ایزدیحسین1360/01/011396/02/01سال دوم دبیرستان.كارگر روزمزد02-00-00اداره رفاه
439علیپاك سیماحسین1343/05/011371/04/11دوره مقدماتی نهضت*كارگر دایم18-03-07پشتیبانی ( كنترلچی )
440شیما الساداتپاكدامنسید محمد رضا1357/03/041384/06/01فوق لیسانسمهندسی معماریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-08-15منطقه 1
441حمیدپاكروانانهدایت الله1358/12/151384/03/01لیسانسمدیریت فرماندهی عملیات در حریق حوادثكارمند پیمانی15-04-07سازمان آتش نشانی
442عباسپاكرومقدمرستم1343/03/041373/06/06دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم24-08-00ازمایشگاه خاك
443طاهرهپایمزدقنبر1361/01/011381/09/02لیسانسحسابداری گرایش حسابرسیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-05-04منطقه 2
444عیسیپرمكیعباس1336/01/071370/02/02سال پنجم ابتدائیكارگر دایم28-00-16واحد تنظیف منطقه 1
445رمضانپرنده جوپاریمحمود1335/02/191368/02/09پایان دوره ابتداییكارگر دایم29-11-27واحدزیباسازی وطراحی
446رضاپرنده افشارعباس1344/06/161384/04/15دیپلمادبیاتكارگر قراردادی تطبیق وضع13-10-01سازمان آتش نشانی
447علیپرورشرحیم1354/06/271384/05/01لیسانسمهندسی كشاورزی زراعت واصلاح نباتاتكارگر قراردادی تطبیق وضع13-09-05منطقه 4
448محمدرضاپشت كوهیعلی1353/09/111391/12/01پایان دوره ابتدایی-كارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
449حسینپشته شیرانیرمضان1346/10/231369/02/18دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم28-11-17حراست
450حمیدپشته شیرانیمحمد1347/08/201369/02/16سال پنجم ابتدائیكارگر دایم28-11-20واحد تنظیف منطقه 1
451علیپشته شیرانیمهدی1350/05/101372/10/30بیسوادكارگر دایم25-03-06واحد تنظیف منطقه 1
452رضاپشته شیرانیماشااله1346/03/051370/03/01سال پنجم ابتدائیكارگر دایم27-11-05سازمان پسماند
453محمدپشته شیر انیرمضا ن1355/11/121383/08/14سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
454علیپشته شیرانیما شالله1355/09/011381/08/08سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
455عباسپشته شیرانیحسین1355/01/011380/06/27سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
456علیپشته شیرانیحسین1356/03/011381/01/19دیپلمكارو دانشكارگر روزمزد17-00-13منطقه 2
457محمد رضاپشته شیرانی كوهیحسین1359/05/021385/03/25دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
458رضاپشته شیرانی كوهیحسین1362/03/191387/10/01دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
459اكبرپور انارستانیشعبان1354/03/021380/06/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
460مجیدپور ابولی شرف ابادیحبیب الله1350/09/181381/10/08سوم راهنمایی*كارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 1
461حمیدپور ابولی شرف آبادیحبیب الله1344/07/121383/08/01دیپلمادبیاتكارگر دایم14-06-05سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفراورده های كشاورزی
462فر زا نهپور امینا ییعلی اكبر1357/01/051383/01/08لیسانسادبیا تكارگر قراردادی تطبیق وضع15-00-28منطقه 3
463كامرانپور جوپاریعلیرضا1372/03/061396/01/01فوق دیپلمكامپیوتركارمند پیمانی01-07-07سازمان آتش نشانی
464غلامحسینپور حسنعلی سیرچیحسن1352/01/011378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
465محمد علیپور حسنیكرامت1365/01/161383/04/15فوق دیپلمبرنامه نویسی كانپیوتركارمند رسمی14-07-03سازمان آتش نشانی
466بهرامپور خدا بخشحسین1357/05/031382/02/15سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
467مهدیپور شیخعلی اندوهجردیموسی1357/05/101386/09/13سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
468حسنپور عبا سیحسین1360/11/011382/01/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
469احمدپور عباس زادهرمضان1352/10/141378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد19-00-26واحد خدمات
470حسینپور عباسزادهرمضان1346/01/151368/10/19سوم راهنمائیكارگر دایم29-03-17سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
471محسنپور محی ابا دیعلی1363/03/081384/06/27فوق دیپلمخدمات مالی واحدهای صنفیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-07-14سازمان عمران
472حسنپور محی ابا دیعبا س1357/01/011384/05/29فوق دیپلمحسابداری - حسابداری دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-08-07سازمان عمران
473اكبرپور محی ابادیحمید رضا1366/12/161394/03/30دیپلمادبیات و علوم انسانیكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
474روح اللهپور محی آبادیحسین1359/06/011381/03/20سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
475فرامرزپور مقبلی گزكیاكبر1354/11/031379/01/03لیسانسحقوق علوم ثبتیكارگر قراردادی تطبیق وضع19-01-13سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
476محمودپور یزدانپناهمحمد علی1346/04/121336/10/26دیپلمپرورش پستهكارمند رسمی28-01-26سازمان حمل و نقل ترافیك
477محمدرضاپورابولیغلامرضا1351/10/191383/01/15لیسانسزبان انگلیسیكارگر قراردادی تطبیق وضع15-00-21سازمان حمل و نقل ترافیك
478حسینپوراسماعیلیغلامحسین1342/01/111371/01/14سوم متوسطهكارگر دایم27-00-22سازمان پسماند
479ایمانپوراسماعیلیغلامرضا1365/04/041391/07/19لیسانسمدیریت بازرگانیكارمند قراردادی06-00-19منطقه 1
480محمدپورالله وردیمحمود1360/10/121382/05/07لیسانسروابط عمومیكارگر قراردادی تطبیق وضع15-08-29حراست
481محمد علیپورالله وردیمحمود1363/01/061391/04/01فوق دیپلمبهداشتكارمند قراردادی06-04-07سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
482حمیدپورآتشیمحمد1343/01/151372/03/08سوم راهنمائی-كارگر دایم25-11-05واحداجرائیات
483غلامرضاپورآتشیمحمد1354/01/011389/09/05سال پنجم ابتدائی-كارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
484رسولپورآزادهعلی اكبر1358/08/101381/05/14سال اول ابتدائیكارگر روزمزد21-01-22واحددرآمد
485محمد حسینپوربخش زادهحسین1353/11/231378/10/01دیپلمبازرگانیكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-05سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
486نجمهپورتورانی زرندیمحمدجواد1361/07/011384/08/15فوق لیسانسریاضی كاربردیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-06-01دبیرخانه
487رمضانپورجمعه اندوهجردیحسن1344/03/011370/01/26تكمیلی نهضتنهضتكارگر دایم28-00-10منطقه 1
488مهدیهپورحاجی ماهانیعلی1358/11/041392/04/01فوق لیسانسمشاوره وراهنماییكارمند قراردادی05-09-05حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
489فرهادپورحسینی گوكیمحمد1346/02/191383/09/03دیپلمادبیاتكارگر قراردادی تطبیق وضع14-05-03واحد تنظیف منطقه 4
490مجیدپورخالقیمحمد1343/02/021371/11/13لیسانسروابط عمومیكارگر دایم26-03-03واحداموال
491منصورهپورخالقی چترودیرمضان1360/05/151383/04/17لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-09-19منطقه 4
492بتولپورخالقی چترودیرضا1355/06/211380/08/07فوق لیسانسمدیریت دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-06-09حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
493علیپورزنگی آبادیمحمد1356/01/101384/01/06دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد00-00-00واحدكشتارگاه
494مصطفیپورزین العابدیناحمد1353/04/101382/08/07لیسانسصنایع گرایش ایمنی وبهداشتكارگر قراردادی تطبیق وضع15-05-29واحد طب كار
495ابراهیمپورشیخعلیماشاء الله1353/03/101379/10/01لیسانسمدیریت عملیات امداد و نجاتكارگر قراردادی تطبیق وضع18-04-14سازمان آتش نشانی
496رضاپورشیخعلیصفر1353/05/011383/01/01دیپلمآبخیز داریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-01-05منطقه 4
497محمد رضاپورشیخعلی اندو هجر دیحسین1357/07/011383/09/02دیپلمگرافیك كامپیوتریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-05-04سازمان عمران
498رضاپورشیخعلی اندوهجردعباس1351/01/011379/04/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00امور عمومی و خدمات
499زهراپورشیخعلی اندوهجردیحسین1356/11/091385/01/19لیسانسمدیریت بازرگانیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-00-17سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
500مصطفیپورشیخعلی اندوهجردیمحمد1361/12/141384/03/01لیسانسآتش نشانیكارمند پیمانی15-05-14سازمان آتش نشانی
501زهراپورشیخعلی اندوهجردیعلی1347/06/091389/07/01لیسانسروابط عمومیكارمند رسمی20-02-14معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
502محمدپورصادقی راوریحسین1347/01/051368/01/08تكمیلی نهضتكارگر دایم30-00-28باشگاه ورزشی
503ایرجپورماهانیغلامرضا1348/01/011370/12/06پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
504علیرضاپورماهانیغلامرضا1349/09/161375/10/22دیپلماتومكانیككارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 2
505پروینپورمحمدیمحمد1346/05/061384/06/01دیپلمفرهنگ وادبكارگر قراردادی تطبیق وضع13-08-05منطقه 4
506مهدیپورمحی ابادیمحمد علی1360/05/111387/08/05سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
507مسلمپورمیرزارضا1361/05/201382/10/06لیسانسحسابداری خدماتكارگر قراردادی تطبیق وضع15-04-00شورای شهر
508امیدپورنامداریمحمدرضا1358/05/051384/08/15فوق دیپلمعمران-ساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع29-00-28منطقه 1
509محمودپورنخعی گوكیقربانعلی1343/09/201369/08/01سال اول دبیرستان-كارگر روزمزد00-00-00شهربازی
510امیدپورنیمنگیمحمد1359/03/011382/01/24سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
511عباسپورهدایتیمحمود1347/02/101372/05/02تكمیلی نهضتكارگر دایم25-09-15منطقه 4
512مهدیهپوریزدانپناه كرمانیاحمد1354/12/111382/02/15لیسانسروانشناسیكارگر قراردادی تطبیق وضع15-11-21منطقه 3
513محمدپهلوان زاده لنگریاحمد1350/11/041376/07/05پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07فنی و اجرایی 1
514حسینپهلوانی ده گودالجمعه1361/07/011384/03/01لیسانسآتش نشانیكارمند پیمانی13-08-07سازمان آتش نشانی
515محمدرضاپیراللهیحسین1362/11/081383/05/06لیسانسمهندسی فناوری مكانیككارگر دایم14-08-28حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
516عباسپیرایشپیر محمد1356/06/011385/10/01دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی12-04-05مدیریت املاک و مستغلات
517مصطفیپیرمرادیخدارضا1362/06/241396/01/01لیسانسمهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداریكارمند پیمانی01-11-24سازمان آتش نشانی
518بهنامپیروزمراد1361/05/281383/07/01فوق لیسانسمدیریت دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-15منطقه 3
519جلالپیغانغلامرضا1359/07/011382/02/01دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع16-00-05واحد تنظیف منطقه 2
520نجمهپیغمبر زا دهغلا مر ضا1359/08/221379/01/01لیسانسعمرانكارگر دایم19-01-15حوزه معاونت شهرسازی ومعماری
521نعیمهتابلیابراهیم1360/07/101383/08/01لیسانسعلوم اجتماعیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-06-05سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
522ابراهیمتاج الدین ماهانیاحمد1349/05/041372/01/01پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07پشتیبانی ( كنترلچی )
523حامدتاج الدینی ماهانیحمید1369/03/021396/01/01فوق دیپلمآتش نشانیكارمند پیمانی01-07-07سازمان آتش نشانی
524محمد رضاتر ابیعلی1350/05/121383/09/26دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
525عبدالعلیترابی زرندیحسن1351/10/161390/10/27لیسانسحقوقكارمند قراردادی07-03-04منطقه 4
526عبدالكریمترابی سیرچیداود1358/07/011387/10/01دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
527علیتردستمحمد1359/03/251380/10/03سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
528علیرضاترك زادهحسین1357/09/251394/04/10دیپلمكامپیوتركارگر روزمزد00-00-00سازمان آتش نشانی
529محمد رضاترك زادهماشا ء الله1366/11/041396/01/01لیسانسمهندسی مدیریت و آبادانی روستاهاكارمند پیمانی01-07-07سازمان آتش نشانی
530محمد علیتقی پناهحسین1360/02/271381/07/08سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
531محمدجوادتقی زادهغلامرضا1360/08/221382/11/01سال دوم راهنماییكارگر روزمزد15-00-29واحدخدمات
532احمدتقی زادهمحمد1358/06/221396/02/01سال پنجم ابتدائی.كارگر روزمزد01-07-00امور عمومی و خدمات
533محمدرضاتكریمی حسن زادهحسن1350/07/081371/05/07سال سوم ابتدائیكارگر دایم26-08-29واحدزیباسازی
534مریمتكلوزادهحاجی محمد1363/01/011389/10/01فوق لیسانسكشاورزی -گیاه پزشكیكارمند قراردادی08-02-16سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
535امیرتوسنگاكبر1362/04/191383/08/07دیپلمادبیاتكارمند رسمی14-04-08سازمان حمل و نقل ترافیك
536امیرتوسنگعلی1362/04/19دیپلم.كارمند رسمی18-03-07پشتیبانی
537سید مصطفیتوكلیسیداكبر1362/04/011384/04/23فوق لیسانسحقوقكارگر قراردادی تطبیق وضع13-09-23منطقه 2
538سید جلالتوكلی الله ابادیسید عبدالله1355/11/101380/05/20لیسانسمدیریت امداددرسوانح غیرطبیعیكارمند پیمانی19-02-18سازمان آتش نشانی
539مجیدتوكلی راینیقاسم1350/04/151379/08/06سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
540محسنتوكلی راینیغلامرضا1356/06/151383/08/13سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
541حسینتوكلی راینیمحمد1359/05/011384/04/01لیسانسفناوری عمران - ساختمان سازیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-10-05منطقه 3
542احمدتوكلی زادهمختار1352/01/011380/07/01لیسانسگل وگیاه زینتیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-07-05سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
543رسولتولاییعلی1356/10/191377/10/13فوق لیسانسعلوم سیاسیكارمند رسمی22-03-20حوزه معاونت امورشهری
544امیر حسینتویسركانی راوریعلی1366/05/081391/03/21لیسانسمهدندسی ابكارمند قراردادی06-08-22حراست
545محمد رضاتهامی پور زرندیاحمد1356/10/091381/09/01فوق لیسانسروانشناسی عمومیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-05-15منطقه 2
546مهدیتهرودیحسین1346/02/231380/05/02سال اول ابتدائیكارگر روزمزد17-05-25واحدكادرآمانی
547اسماعیلتیراژهنورالله1356/01/011385/03/01دیپلمانسانیكارگر قراردادی تطبیق وضع12-11-05امور عمومی و خدمات
548ابراهیمتیرگركرامت1362/06/251384/03/01لیسانسمدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادثكارمند پیمانی15-05-09سازمان آتش نشانی
549مصیبتیكدری نژادحسین1359/01/151380/09/13فوق لیسانسمدیریت دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-05-03منطقه 1
550مهدیتیكدری نژاداكبر1355/01/201381/07/01سوم راهنمایی*كارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07پشتیبانی ( نظارت )
551مجیدتینونی درختنجانیمحمد1360/11/031381/08/01دیپلمتعمیر لو ازم خانگیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-06-05سازمان آتش نشانی
552مهدیتینوییهاشم1358/10/031380/05/01سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
553مهدیتینویی درختنجانیحسین1360/08/181381/08/13سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
554رضاثابت قدماكبر1350/11/251372/02/23فوق دیپلمنرم افزار كامپیوتركارگر دایم25-11-22سازمان پسماند
555رضاثابت مقدمغلامعلی1350/01/011370/06/10سال دوم دبیرستانادبیاتكارگر دایم27-07-26حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
556عوضثانوی مقدممحمد1342/01/051381/04/22دیپلمبازرگانیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
557محسنثمره افشارزادهاكبر1345/09/241368/10/01اول متوسطه---كارگر دایم29-04-11مدرسه
558علیثمره اكبرابر اهیم1362/06/251385/01/02فوق لیسانسسازه های آبیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-01-04منطقه 4
559حمید رضاثمره شیرعلی نژاد فرسنگیحسین1354/11/161380/12/15سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
560حامدثمره مرادیحسن1367/06/301396/02/01لیسانسحسابداریكارگر روزمزد01-11-09منطقه 1
561فاطمهجاذبیمحمد علی1360/06/271385/04/01فوق لیسانسمدیریت اجراییكارگر قراردادی تطبیق وضع12-10-05سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
562حمیدهجاویدجهانبخش1352/06/201383/09/15لیسانسعلوم اجتماعیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-21دبیرخانه
563محمودرضاجاهدغلامرضا1355/05/201380/04/09لیسانسآتش نشانیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-27سازمان آتش نشانی
564حسنجبارینا دعلی1350/03/301380/07/07سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
565حسینجباری شاهزاده محمدیعباس1345/12/241372/11/06سوم راهنمایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
566جعفرجباری شاهزاده محمدیعباس1347/11/101370/01/01پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
567ابراهیمجباری شاهزاده محمدیعلی1365/04/071391/06/01فوق دیپلمتكنولوزی تولیدات گیاهیكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 2
568احمدجزینی زادهعوض1346/06/011372/02/28سال سوم دبیرستانكارگر دایم25-11-08سازمان پسماند
569امیدجعفر آقایی چترود زادهمحمد1359/01/091381/06/11سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
570مهرانجعفر زادهعباس1363/09/261392/05/12فوق لیسانسجامعه شناسیكارگر روزمزد05-04-22واحدزیباسازی
571میثمجعفر ی رادحسن1362/12/171383/10/01فوق دیپلمنرم افزار كامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-05سازمان آتش نشانی
572علیرضاجعفریمحمد1347/02/091370/01/22سال سوم ابتدائیكارگر دایم28-00-13سازمان پسماند
573هادیجعفریعلی1354/07/151380/10/25دوم متوسطه-كارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
574رسولجعفریاكبر1359/03/011380/03/01لیسانسآتش نشانیكارمند پیمانی19-05-08سازمان آتش نشانی
575عبدالجوادجعفریعلی1349/08/071376/10/16لیسانسمدیریت امداد و سوانحكارمند رسمی21-00-23سازمان آتش نشانی
576نفیسهجعفری جرجافكیعلی1363/08/031385/07/01لیسانسآتش نشانیكارگر قراردادی تطبیق وضع12-07-05سازمان آتش نشانی
577عباسجعفری چترودیمحمود1361/08/131382/08/01سوم راهنمائیكارگر روزمزد15-05-09منطقه 2
578مهدیجعفری چترودیاكبر1359/08/101384/09/01لیسانسآتش نشانیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-05-05سازمان آتش نشانی
579حمیدجعفری ده فارسیاكبر1358/02/021379/09/11سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
580محمدجعفری ده فارسیاصغر1356/01/101380/09/17سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
581فرامرزجعفری ده فارسیاكبر1355/02/171382/04/11سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان آرامستانها
582ناصرجعفری راداكبر1359/11/281380/09/02دیپلمامور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع17-05-04امورمالی
583حسنجعفری رادحبیب الله1338/04/011380/05/06دیپلمفنیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-00سازمان آتش نشانی
584علیجعفری سیرچیرضا1359/10/071381/08/01سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
585ابوذرجعفری سیرچیمحمود1368/06/041396/01/01لیسانستربیت بدنی و علوم ورزشی - ورزش همگانیكارمند پیمانی01-08-05سازمان آتش نشانی
586محمد رضاجعفری فرسنگیمهدی1353/09/051385/08/15دیپلم..كارگر قراردادی تطبیق وضع12-05-21سازمان پسماند
587اصغرجعفری محمود آبادیصفر1338/10/101381/03/01سال سوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
588محمدجلا لی سیمكیحسین1361/10/161384/02/07سوم راهنمائی000000كارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
589هوشنگجلال كمالیحسن1342/03/291372/05/06سال سوم دبیرستانكارگر دایم25-09-00سازمان پسماند
590علیرضاجلال آبادیغلامرضا1355/09/011384/06/01دیپلمتعمیر لوازم خانگیكارگر روزمزد00-00-00شهربازی
591مهدیجلالیحسن1362/05/011396/01/01لیسانسكشاورزیكارگر روزمزد01-10-26منطقه 3
592ولیجلالیعلیرضا1000/12/021391/04/01لیسانسمهندسی فناوری عمران -ساختمانكارمند قراردادی06-04-07سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
593مرتضیجلالی گزكحسین1357/01/151396/01/01سال سوم دبیرستان.كارگر روزمزد03-07-28منطقه 1
594حسینجمالی زادهعباس1363/06/011394/03/30دیپلمالتروتكنیككارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
595مجیدجمشیدیحبیب الله1359/01/041383/03/30لیسانسروابط عمومیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-06منطقه 3
596ابراهیمجمشیدی گوهریعلی1348/01/011372/02/20سال پنجم ابتدائیكارگر دایم25-11-14منطقه 4
597محمد باقرجمشیدی گوهریمنصور1368/11/081396/01/01فوق دیپلممكانیككارمند پیمانی01-07-07سازمان آتش نشانی
598علیجنت الما واییمهدی1348/03/171381/10/01لیسانسمهندسی مكانیك ماشین های كشاورزیكارمند پیمانی16-04-12سازمان عمران
599مصطفیجنتی فراحمد1359/11/261384/05/01لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-09-05منطقه 4
600حمیدجوانبختحسن1354/05/011385/06/01سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكشتارگاه
601مهدیجهان ابادیمحمد1345/07/031371/01/01دوم راهنمایی*كارگر دایم18-03-07پشتیبانی ( نظارت )
602محمدجهانشاهیماشااله1348/10/101371/04/07دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم26-09-29منطقه 4
603مهدیجهانشاهیماشااله1350/10/101371/04/07دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم26-09-29واحد تنظیف منطقه 1
604حمیدجهانشاهیعلی1355/06/251378/10/01بیسوادكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
605محمد رضاجهانشاهینادعلی1359/01/181392/05/12لیسانسمدیریت صنعتیكارگر روزمزد05-04-22واحدزیباسازی
606علیجهانشاهیفتحعلی1352/12/151383/03/24فوق دیپلمروابط عمومیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-12طرح تفضیلی
607آنیتاجهانشاهیرضا1361/07/281384/11/15لیسانسمعماریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-02-21منطقه 2
608علیجهانشاهی امجزیرضا1357/03/271382/09/02لیسانسمدیریت فرماندهی عملیات در حریق و حوادثكارمند پیمانی16-11-13سازمان آتش نشانی
609محمد رسولجهانشاهی امجزییحیی1361/07/011384/03/01لیسانسمهندسی صنایعكارمند پیمانی13-08-07سازمان آتش نشانی
610محمدجهانشاهی جنت ابادیغلامرضا1343/04/031372/03/22دوره پایانی نهضت سواد آموزی..كارگر دایم25-10-14سازمان عمران
611حمیدجهانشاهی كوه جفتانیماشاءالله1358/06/021380/06/26دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
612مصطفیجهرمیامین الله1356/02/121382/09/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
613سلمانجهرمیمحمدرضا1362/02/121392/04/01لیسانسمرمت و احیا بناهای تاریخیكارمند قراردادی05-04-07منطقه 2
614علیجهرییدالله1369/01/011396/01/01دوره مقدماتی نهضت.كارگر روزمزد01-10-22سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
615رضاچناریان نخعیعلی1340/11/181384/08/08سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
616علیرضاچوبداریاصغر1349/09/181372/04/05دیپلمكارگر دایم25-10-01طرح تفضیلی
617رضاچوپانیحسن1349/08/161391/04/01سوم راهنمائی-كارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
618علیچهاردانگیعباس1341/01/031378/10/01سوم راهنمائیكارگر روزمزد19-03-24واحداجرائیات
619محسنحا ج غنینصر الله1351/05/021380/10/29سال چهارم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
620رضاحاتمی كیامحمود1356/04/011381/10/06سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
621حمیدحاج ملكهاشم1346/05/011370/07/02فوق دیپلمسخت افزار كامپیوتركارگر دایم27-07-14منطقه 4
622محمدحاج اكبریاحمد1355/08/061385/11/30اول راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
623علیحاج علیزادهیدالله1363/09/131391/08/04دیپلمبرق صنعتیكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
624اكبرحاج علیزاده كوهپایهعلی1351/12/111381/11/06سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
625غلامرضاحاج علیزاده كوهپایهحسین1359/02/011382/08/01دیپلمپروش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-05سازمان عمران
626روح اللهحاج غنیحسین1358/02/011383/11/29سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
627علیرضاحاج محمدیگرامی1359/05/241380/06/27دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع14-06-02منطقه 3
628احمدحاج ملكهاشم1342/09/011375/07/22سوم راهنمایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
629محسنحاج ملكهاشم1353/04/251378/10/01دیپلمساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-05مدیریت املاک و مستغلات
630معینحاج ملكحبیب الله1365/06/281389/07/04لیسانسمعماریكارمند قراردادی08-05-09حوزه معاونت شهرسازی ومعماری
631ناصرحاجی محمدی راینیاحمد1344/03/191369/12/19سال اول دبیرستانكارگر دایم28-01-17سازمان عمران
632محسنحاجی پور گوكیرضا1362/08/051384/05/01لیسانسمدیریت عملیات امداد ونجاتكارگر قراردادی تطبیق وضع13-09-05منطقه 2
633رضاحاجی دختغلامحسین1349/12/291380/07/01دیپلمادبیا تكارگر قراردادی تطبیق وضع17-07-05منطقه 3
634رمضانحاجی علیزادهخان میرزا1360/05/031381/05/16دیپلمتصویرسازیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-08-20سازمان عمران
635اسماعیلحاجی علیزادهخان میرزا1362/06/271383/11/18دیپلمماشین های كشاورزیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-02-18سازمان حمل و نقل ترافیك
636مرضیهحائری زاده انصاریمهدی1358/04/181382/04/01فوق لیسانسمهندسی كامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع15-10-15منطقه 3
637غلامرضاحجازی نیامحمود1347/08/281370/11/28سوم دبیرستان*كارگر دایم18-03-07فنی و اجرایی 2
638رضاحجت زادهعلی1356/02/221384/06/01فوق دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع13-08-05واحدتداركات
639محمدرضاحرجندی پورابراهیم1353/11/111379/04/21لیسانسماشین های كشاورزیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-08-18سازمان حمل و نقل ترافیك
640محمد رضاحرجندی پورابراهیم1353/11/111386/01/15لیسانسماشین های كشاورزیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
641سید بهرامحسن زادهسلیمان1350/10/281371/10/05سوم راهنمائیكارگر دایم26-04-02واحداجرائیات
642محمدحسن شاهیعلی1351/01/221370/01/21تكمیلی نهضتكارگر دایم28-00-16كمیسیون ماده صد
643رضاحسن هوتكیغلامرضا1342/01/011368/07/29سال پنجم ابتدائیكارگر دایم29-06-08باشگاه ورزشی
644محمدحسن احمدیهحاجی1356/07/011396/02/01دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر روزمزد02-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
645غلامرضاحسن آبادی كوهیعباس1340/06/201379/01/17دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
646رضاحسن پور دولت آبادیاحمد1357/02/051380/05/13سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
647امان اللهحسن زادهمحمو د1356/11/011378/10/01فوق لیسانسحقوق عمومیكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-15سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
648علیحسن زادهحبیب الله1355/05/101380/04/05دیپلمماشین های الكتریكیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-10-02منطقه 3
649حسینحسن زاده تیكدریغلامحسین1349/01/011379/10/01دیپلمكار و دانشكارگر قراردادی تطبیق وضع18-04-06سازمان آتش نشانی
650اصغرحسن زاده حاجی آبادیاحمد1360/04/201380/12/13سوم راهنمائی...كارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
651مهدیحسن زاده رضوانیاسكندر1357/03/011383/09/03لیسانسحقوق قضایی - گرایش علم ثبتیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-05-04باشگاه ورزشی
652علیحسن زاده سبلوئیمحمود1353/09/141380/09/02دیپلمحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع17-05-05سازمان پسماند
653ماشاللهحسن زاده سرتختیحسین1346/09/091380/05/02دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
654مصطفیحسنخانی دولت ابادیحسین1356/03/071382/08/01فوق دیپلمسخت افزار كامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-06منطقه 4
655مهدیهحسنیاسدالله1353/09/201384/02/10لیسانسمدیریت بازرگانیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-00-04كمیسیون ماده صد
656حامدحسنیاصغر1362/05/251384/05/01لیسانسكارشناس حرفه ای روابط عمومی - الكترونیككارگر قراردادی تطبیق وضع13-09-06منطقه 2
657رضاحسنی سعدیمحمد1346/11/011377/05/01فوق لیسانس جانبازیحوزویكارمند رسمی20-06-09فرهنگسرای كوثر
658حسنحسنی احمدیهاحمد1356/01/151380/12/14دیپلمتصویرسازی رایانه ایكارگر روزمزد17-01-17منطقه 1
659حسینحسنی احمدیهاحمد1354/06/101381/08/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان پایانه ها
660محمدحسنی احمدیهحسین1359/05/011382/10/22لیسانسحمل و نقل ترافیككارگر قراردادی تطبیق وضع15-03-15سازمان آتش نشانی
661مهدیحسنی پوردرویش علی1343/09/151372/10/10دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم25-03-24سازمان پسماند
662علیحسنی سرزهمحمود1362/04/211384/11/01فوق دیپلمآتش نشانی و خدمات ایمنیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-03-06سازمان عمران
663محسنحسنی سعدیمحمد1348/10/201372/11/05پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
664مهدیحسنی سعدیعباس1358/04/161383/01/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحد تنظیف منطقه 4
665محمدمهدیحسنی سعدیاكبر1365/12/111384/11/01دیپلمبرقكارگر قراردادی تطبیق وضع13-03-06نشریه كرمانشهر
666عباسحسنی سعدیصادق1357/09/171378/10/01دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-06منطقه 4
667محسنحسنی سیرچیمحمد1362/05/011391/04/01دیپلم-كارگر روزمزد13-02-05منطقه 3
668حمیدحسنی سیرچیحبیب الله1355/01/071396/02/01سال پنجم ابتدائی.كارگر روزمزد01-07-20امور عمومی و خدمات
669هادیحسنی سیمكیهدایت1359/06/041381/05/15فوق دیپلمامور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-08-24كارگزینی
670فائزهحسیبیحسین1354/06/301383/04/01فوق لیسانسحشره شناسیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-15سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
671حمید رضاحسیبیحسین1359/06/301378/10/01لیسانسحقوق ثبتیكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-15سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
672مجیدحسین عسكریغلامرضا1349/09/071367/03/01دیپلمكار و دانشكارگر دایم30-11-06سازمان پسماند
673محمدحسینحسین نخعیماشااله1343/02/071369/08/26دیپلمكارگر دایم28-05-11اداره تشخیص و وصول درآمد
674محمد حسینحسین ابادی پور دهنهغلامحسین1352/01/051374/10/03پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
675احمدحسین ابادی خنامانعباس1369/06/271396/01/01لیسانسمهندسی كامپیوتر - سخت افزاركارمند پیمانی01-07-21سازمان آتش نشانی
676احمد علیحسین خانیحسین1361/12/241384/03/01فوق دیپلمامور اداریكارمند پیمانی15-02-22سازمان آتش نشانی
677شیرینحسین خانیغضنفر1362/09/171390/07/01لیسانسعلوم تربیتیكارمند قراردادی07-04-18فرهنگسرای كوثر
678جمشیدحسین خانی ننیزدرویش1361/07/011384/03/01لیسانسآتش نشانیكارمند پیمانی15-02-27سازمان آتش نشانی
679مسعو دحسین رضا ییمنصور1358/06/181384/02/08فوق دیپلماصلا ح و تر بیتكارگر قراردادی تطبیق وضع13-11-29منطقه 1
680محمدجوادحسین رضائیناصر1365/03/121384/12/02سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00واحدكشتارگاه
681محمدحسین زادهعلی1357/03/191380/06/27سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
682حسینحسین زاده مهرابیمحمد رضا1339/12/141371/02/13پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
683مسلمحسین شاهی برواتیعلی1361/10/081389/07/01لیسانسعمرانكارمند قراردادی08-01-07اجرا و نظارت
684محمدحسینجانی زادهحسین1359/02/021385/01/05دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر قراردادی تطبیق وضع13-01-02سازمان آتش نشانی
685رضاحسینجانی زادهحسین1359/01/051383/03/21دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-15مركزپیام
686علیحسینجانی زاده گور كانیحسین1357/03/011388/07/01دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
687محمدحسینجانی گوركانیحسین1360/10/251381/11/01دیپلمپرورشكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
688علیحسینخانیعباس1364/03/191394/03/30سوم راهنمایی0كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
689جعفرحسینخانی ننیزدرویش1364/06/011396/01/01لیسانسفیزیك -گرایش حالت جامدكارمند پیمانی01-10-07سازمان آتش نشانی
690اسدالهحسینیعلی1348/04/011370/02/22سال چهارم ابتدائیكارگر دایم27-11-15منطقه 2
691مهد یحسینیصفر1358/01/011383/04/01سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
692میثمحسینیماشاالله1361/01/011386/04/02سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
693سید مجتبیحسینیسید مهدی1360/01/011386/04/17سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
694سید مرتضیحسینیسید عطاء الله1353/08/191384/08/22لیسانسحوزویكارگر قراردادی تطبیق وضع13-05-24بازرسی
695سید عما دحسینیسید حمید1362/05/221382/08/10لیسانسعلوم اجتماعیكارگر قراردادی تطبیق وضع15-05-27منطقه 2
696سیدمحسنحسینی دردریسیداكبر1346/12/021371/06/01پایان دوره ابتدایی-كارگر دایم26-08-06منطقه 4
697سیدمجیدحسینی كوكیسیدحسین1339/01/021368/06/01تكمیلی نهضت.كارگر دایم29-08-06حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
698حسینحسینی اختیارابادیاكبر1344/06/011381/05/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
699مهرزادحسینی اسمعیل ابادیمصطفی1351/08/051381/08/15لیسانسحقوق ثیتیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-05-22منطقه 2
700محمودحسینی بیدوئیغلامرضا1348/04/011368/06/28سال سوم ابتدائی.كارگر دایم28-06-00واحد خدمات
701علیحسینی بیدوئیقاسم1348/01/011368/11/03دیپلم-كارگر دایم29-03-12سازمان حمل و نقل ترافیك
702علیحسینی بیدوئیقاسم1348/01/01دیپلم (جانبازی ).كارگر دایم18-03-07پشتیبانی
703محمودحسینی بیدوئیمهدی1352/06/021382/10/01سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان آرامستانها
704مجیدحسینی بیدوئیحسین1354/07/241380/12/19اول متوسطهكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
705علیرضاحسینی بیدوئیماشاءالله1358/03/131389/05/16سوم راهنمائیسكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
706علیرضاحسینی بیدوئیمحمدرضا1357/01/021379/11/25فوق دیپلممدیریت كسب و كاركارگر قراردادی تطبیق وضع18-02-12واحدخدمات
707مجتبیحسینی بیدوئیغلامرضا1358/01/011382/10/22فوق دیپلمامدادو نجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-03-15سازمان آتش نشانی
708عباسحسینی بیدوئیحسین1360/05/121380/10/01لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع17-04-11كارگزینی
709مهدیحسینی بیدوئیحسین1352/09/011378/10/01لیسانسحقوق ثبتیكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-15واحد تنظیف منطقه 2
710مهدیحسینی بیدوئیعلی1357/06/021380/05/02فوق دیپلمبازرگانی -مشاوره حقوقیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-05واحد تنظیف منطقه 4
711محمودحسینی بیدوئیرضا1358/10/301379/07/01دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع18-07-06دفترحقوقی
712مجتبیحسینی بیدوئیما شا الله1360/03/071383/03/30دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-07منطقه 1
713مهدیحسینی بیدوئیقاسم1360/03/311382/12/24فوق دیپلمامداد ونجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-01-13حراست
714حمیدحسینی بیدوئیعلی1371/02/041390/12/01فوق لیسانسحقوق قضاء و جرم شناسیكارمند رسمی07-00-27دفترحقوقی
715سید علیرضاحسینی پورسید محمد1353/05/011372/11/04لیسانسروابط عمومیكارگر دایم18-03-07حوزه مدیریت
716سید امیرحسینی پورسید محمد1360/03/201383/07/01دیپلمدرودگریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-06سازمان آتش نشانی
717سیدمهدیحسینی پورسیدحسین1359/04/081391/01/01فوق دیپلمحسابداریكارمند قراردادی07-01-06اداره رفاه
718سید محمودحسینی حتكنیسید محمد1361/10/051384/03/01لیسانسمدیریت امدادوسوانحكارمند پیمانی15-05-07سازمان آتش نشانی
719سیدضیاءحسینی حتكنیسیدیحیی1361/09/261384/04/01فوق دیپلمجوشكاریكارمند رسمی13-10-07ازمایشگاه خاك
720محسنحسینی زادهمهد ی1358/08/121383/05/21لیسانسمعماری طراحیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-08-16منطقه 1
721حسنحسینی زادهقاسم1351/05/221381/05/28دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع16-05-12منطقه 3
722سید مجیدحسینی صفاسید علی1358/02/301384/04/01لیسانسحسا بد اریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-10-06منطقه 1
723سید محمدحسینی گو كیسید رضا1358/03/041383/04/01دیپلمدرودگریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-06سازمان عمران
724سید عباسحسینی گوكیسید ماشاالله1359/05/201386/10/13دیپلمامور اداریكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
725سید رضاحسینی گوكیسید اكبر1357/02/131380/08/12دیپلمماشینهای الكتریكیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-05-25منطقه 3
726محمدحسینی محمد آبادیغلامرضا1342/02/021379/08/16سال اول ابتدائیكارگر روزمزد18-04-08منطقه 4
727محمودحسینی محمد آبادیماشاالله1355/08/031396/01/01سال پنجم ابتدائی.كارگر روزمزد01-10-27سازمان پاركها
728سید محسنحسینی محمود آبادیسید محمود1357/09/011383/09/02سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
729سید علیحسینی محمود آبادیسید احمد1357/09/101380/01/01سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
730سید رسولحسینی محمود آبادیسید حسین1359/01/081380/09/26پایان دوره ابتداییكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
731محمدحسینی مز ارعیا كبر1358/05/251381/11/01فوق دیپلماموراداریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-03-06حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
732مجتبیحسینی نژادمحمد حسین1356/09/051396/01/01پایان دوره ابتدایی.كارگر روزمزد01-11-24منطقه 1
733صفیهحسینی نژاد1300/01/011384/07/10كارگر موقت00-00-00حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
734حسینحصیبیاحمد1343/08/201369/03/02بیسوادكارگر دایم28-11-06حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
735عباسحصیبیرضا1350/02/101371/03/10سوم راهنمائیكارگر دایم26-10-27فرهنگسرای جهان
736محمدحصیبی گجگینعلی1348/02/301371/06/01سال پنجم ابتدائیكارگر دایم26-08-06منطقه 2
737علیرضاحصیبی گجگینعباس1350/06/101372/03/20بیسوادكارگر دایم25-10-17سازمان پسماند
738حسنحصیبی گجگینابراهیم1356/06/191378/09/01دیپلمبرقكاری صنعتیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
739علیحصیبی گجگینمحمد1361/07/011382/07/27لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-10سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
740حسینحصیبی گجگینیعلی1350/06/101371/01/01اول راهنمایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
741علی اكبرحصیبی گجگینیعباس1355/01/021382/02/03سوم راهنمائیكارگر روزمزد15-09-01سازمان پسماند
742رسولحصیبی گجگینیعباس1361/01/151383/01/21دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع15-00-17واحد تنظیف منطقه 4
743فرهادحصیبی گجگینیحسین1358/07/281380/05/01دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-06سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
744مهدیحفار زادهید الله1355/04/031379/07/15دیپلم..كارگر قراردادی تطبیق وضع18-06-23سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
745مجتبیحقیقیمهدی1359/04/311383/05/28لیسانسمهندسی تكنولوژی ساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع14-08-10سازمان حمل و نقل ترافیك
746فاطمهحكمتجواد1364/04/121391/08/15فوق لیسانسعلوم اجتماعیكارمند قراردادی06-02-26فرهنگسرای جهان
747فردینحمز هدر علی1352/01/121380/06/27دیپلمماشین های الكتریكیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-07-11منطقه 4
748عزیزاللهحمزهایازالله1343/01/011368/10/16سوم راهنمائیكارگر دایم29-03-22منطقه 3
749محمدحمزهعلیجان1345/03/011370/03/01سال اول راهنماییكارگر دایم26-09-28سازمان آتش نشانی
750علیحمزهبهادر1357/03/011381/02/01دیپلمبرقكاری صنعتیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
751مجتبیحمزهشیب اله1361/01/021382/10/22فوق دیپلممدیریت كسب وكاركارگر قراردادی تطبیق وضع15-03-16واحد تنظیف منطقه 4
752الله دادحمزهبهادر1354/05/011379/01/15فوق دیپلمامداد ونجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع19-00-23منطقه 3
753مهدیحمزه روكردعلی1343/10/131368/01/20دیپلماقتصادكارگر دایم30-00-18منطقه 2
754مرتضیحمزه ءعلی1361/09/091386/03/01سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
755حسینحمزه پورماشاالله1351/01/011396/02/01دیپلمكارو دانشكارگر روزمزد01-10-05سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
756محمد مهدیحمزه پورعلی1362/01/011384/05/16فوق دیپلماموراداریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-08-22حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
757سمیهحمزه جواراناحمد1363/02/071391/08/01فوق لیسانسمهندسی كشاورزی - زراعتكارمند قراردادی06-00-07سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
758ابوذرحمزه نژادیاسفندیار1364/04/131395/12/01فوق لیسانسعمران - سازهكارمند پیمانی03-00-09معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
759مطهرهحیدر آبادی پورمحمدرضا1362/06/071384/07/15لیسانسحسابداری دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-07-03حسابرسی
760محمد علیحیدری پور راینیابراهیم1349/04/041380/07/01دیپلمامور اداریكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
761نصرالهحیدری دختحبیب اله1343/11/021371/05/09دیپلمكارگر دایم26-08-29منطقه 3
762محمدرضاحیدری فرسنگیماشاالله1357/07/011383/09/15لیسانسفناوری اطلاعاتكارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-23منطقه 3
763عباسحیدری فرسنگیعلی1359/03/271380/07/24لیسانسفن آوری اطلاعاتكارگر قراردادی تطبیق وضع17-06-24سازمان پسماند
764محمد حسینحیدری فرسنگیعلی1355/10/161379/02/01لیسانسآتش نشانیكارمند پیمانی20-06-08سازمان آتش نشانی
765علیرضاحیدری مهدابیمهدی1350/07/201384/06/01فوق دیپلممعماریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-08-07منطقه 4
766مهدیخالداری اپو ر واریعلی1357/07/061381/12/12دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع16-01-26سازمان آتش نشانی
767محسنخالقیحاجی1353/11/071380/07/25پایان دوره ابتداییكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
768محمدرضاخالقیعلی1353/05/011384/02/07لیسانسمهندسی كشاورزیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-00-01سازمان پسماند
769مجتبیخالقیعلی1362/02/181383/07/11لیسانسمدیریت امداد وسوانحكارگر قراردادی تطبیق وضع14-06-27منطقه 3
770هادیخالقیمحمد1365/07/011396/01/01لیسانستربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامهكارمند پیمانی01-08-27سازمان آتش نشانی
771روح اللهخالقیماشاالله1340/01/011371/09/07فوق دیپلمامور باغیكارمند رسمی23-04-05حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
772اطهرهخالقیناصر1368/11/051392/05/15لیسانسمكانیك ماشین های كشاورزیكارمند قراردادی05-08-02واحددرآمد
773رضاخالقی زادهمحمد علی1363/06/281384/04/01لیسانسامداد و سوانحكارمند پیمانی12-09-05سازمان آتش نشانی
774مجتبیخالقی قناتغستانیاكبر1360/10/261386/04/17اول دبیرستان*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
775عباسخالقی قناغستانیمحمد1349/03/021380/05/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
776ناصرخانعلی دختعلی1365/06/281390/07/10لیسانسمعماریكارمند قراردادی07-03-02منطقه 4
777علیرضاخانی زاده چترودیمحمد1353/12/221378/10/01سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
778علیخانی زاده سراسیابیهاشم1363/06/301392/02/23دیپلمبرق صنعتیكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
779محمدخجسته نژادچراغعلی1359/05/301385/11/12دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
780علیخدا یی گو كیمحمود1359/07/071382/07/03دیپلمگرافیك كامپیوتریكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
781محمدرضاخدادادیمختار1346/09/021370/03/27لیسانسعمرانكارگر دایم27-10-19منطقه 3
782یوسفخدادادینورالله1361/05/011390/06/20سال دوم دبیرستان-كارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
783هادیخدادادیاكبر1360/06/311384/06/01لیسانسمدیریت دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-08-07حراست
784محمدخدائی گوكیحسن1344/02/101378/10/01سال دوم راهنماییكارگر روزمزد30-00-23منطقه 3
785محمدخدمتیاصلان1348/02/091380/03/15دیپلمكارودانشكارگر قراردادی تطبیق وضع17-10-23اجرا و نظارت
786مصطفیخراسانیعلی1359/01/011383/07/05لیسانسحسابداری گرایش حسابرسیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-03منطقه 3
787مجیدخراسانیما شا الله1352/06/151380/05/13دیپلمساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع17-08-25سازمان عمران
788نسرینخراسانی پورجان اله1361/07/041392/04/01لیسانسگل وگیاه زینتیكارمند قراردادی05-09-09منطقه 2
789حسینخراسانی زادهحسن1355/06/021380/05/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
790علیرضاخراسانی زادهابراهیم1359/08/021380/08/01دیپلمساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع17-06-07منطقه 2
791محمد رضاخراسانی زادهابراهیم1364/01/021383/06/01لیسانستكنولوژی جوشكاریكارمند قراردادی14-06-12حراست
792اكبرخراسانی زاده گزكیحسن1355/03/051390/08/01لیسانساستخراج معدنكارمند رسمی15-08-12مامور به مشهد
793محمدخراسانی شاهرخ آبادیعلی1356/01/011379/12/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
794محمد رضاخراسانیانمهدی1353/03/241378/10/01دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-07منطقه 2
795مجیدخراسانیان درختنجانیمهدی1358/03/031379/07/15دیپلمصفحه آراییكارگر قراردادی تطبیق وضع18-06-23منطقه 2
796سیف اللهخرم روزاندرمحمد1354/05/201380/08/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحد تنظیف منطقه 4
797حمیدخسرویمحمود1358/06/161380/10/25سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
798علی اصغرخسروی مشیزیحسن1342/12/091383/08/18فوق دیپلمآماركارمند رسمی27-00-14بازرسی
799علیخسرویان چترودیاكبر1359/07/141384/04/01فوق دیپلمحقوقكارگر قراردادی تطبیق وضع13-10-07منطقه 4
800سمیراخضرینصرت الله1363/11/061383/11/01فوق لیسانسمدیریت دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-03-15منطقه 3
801علی رضاخلیفه اسفندقهجمعه1359/06/301386/03/01لیسانسمدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادثكارمند پیمانی15-05-07سازمان آتش نشانی
802قاسمخلیلی راینیسلمان1350/05/191372/04/15سال دوم ابتدائی.كارگر دایم25-09-23واحدكادرآمانی
803ارمینخلیلی ماهانیعای1368/09/101396/01/01دیپلمكامپیوتركارمند پیمانی01-01-20سازمان آتش نشانی
804رضاخنا ما نیصفا قلی1353/08/011380/05/02دیپلمادبیاتكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-06سازمان عمران
805حسینخنامانیسعدالله1362/06/281384/08/25لیسانسحسابداری دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-05-13منطقه 2
806مهر دادخو ییاحمد1350/10/251380/06/27لیسانسپیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادثكارگر قراردادی تطبیق وضع17-07-11سازمان عمران
807محمدرضاخواجگان ماهانیمحمود1355/04/231382/08/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد15-01-00واحدخدمات
808حجتخواجوییمحمد1358/06/301383/05/28فوق لیسانسعمران - مكانیك خاككارگر قراردادی تطبیق وضع14-08-18اجرا و نظارت
809زكیهخواجوییمحمد1356/01/281391/04/01لیسانسروابط عمومیكارمند قراردادی06-08-07سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
810روح اللهخواجوئیمحمد1358/06/301383/04/15فوق لیسانسمدیریت تحولكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-01سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
811محسنخواجوئی گوكیغلامحسین1361/04/151384/04/01سال دوم راهنماییكارگر دایم13-10-07سازمان پایانه ها
812حسنخواجهعلیجان1358/02/201383/03/25لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-13منطقه 1
813شهامتخواجه پورجهان بخش1347/08/231372/06/15دیپلمبرنامه نویسی كامپیوتركارگر دایم25-07-23منطقه 3
814احمد رضاخواجه حسینی رابریعوض1352/10/251386/02/01دیپلمادبیاتكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07حراست
815ابوالفتحخوارزمیابراهیم1358/06/171382/05/18لیسانسمدیریت عملیات و امداد و نجاتكارگر قراردادی تطبیق وضع15-08-20سازمان آتش نشانی
816مصطفیخوانسالارصفر1367/06/311396/01/01دیپلمبرق صنعتیكارمند پیمانی01-07-07سازمان آتش نشانی
817زهراخوردستان1300/01/01كارگر موقت00-00-00شركت تعاونی
818باقرخوشكاریعیسی1358/08/061383/09/07لیسانسارتباطات و فن آوری اطلاعاتكارگر قراردادی تطبیق وضع14-05-09سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
819محمد رضاخوئیاحمد1349/04/211383/09/08لیسانسكشاورزیكارگر دایم14-05-08واحدتداركات
820الهامخوئیاحمد1359/09/101383/08/15فوق لیسانسحقوق خصوصیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-06-01اداره تشخیص و وصول درآمد
821رضاخیام راینیرمضان1361/05/111386/04/17دیپلمبرقكاری صنعتیكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
822حسینخیر زاده فرسنگیمحمد1351/05/181378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00امور عمومی و خدمات
823مصطفیخیریمحمد1359/03/221381/01/01لیسانسمهندسی فناوری عمران حمل ونقلكارگر قراردادی تطبیق وضع17-01-07واحد تنظیف منطقه 4
824محمد رضادادخدا جوشانیرضا1365/06/301394/05/01دیپلمبرقكاریكارگر روزمزد00-00-00شهربازی
825غلامرضادادخدائی گودیزیعلی1347/06/171370/02/25دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم27-11-13سازمان عمران
826حمیدرضادادخواهمحمدحسین1355/11/031383/04/01لیسانسعمرانكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-07اجرا و نظارت
827علیرضادادگهدرعلی1353/01/101383/03/01دیپلمریاضی فیزیككارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 1
828علیدادورفرهاد1361/06/201394/04/01فوق لیسانسكشاورزی _ باغبانیكارمند قراردادی03-07-20سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
829عباسدارابیعلی1352/04/011385/02/01لیسانسمرمتكارگر قراردادی تطبیق وضع13-00-07منطقه 1
830منصوردامغانیرمضان1347/01/031372/11/24پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07فنی و اجرایی 2
831علیدامغانیحمید1357/05/281384/03/01لیسانسآتش نشانیكارمند پیمانی16-07-13سازمان آتش نشانی
832منصورهدانشمندعلی اصغر1358/06/301392/05/01لیسانسبهداشتكارمند قراردادی05-07-12معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
833امیردانشی كهنیحسین1351/04/031380/05/01لیسانسآتش نشانیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-07منطقه 3
834مسعوددخیلیمحمد1343/01/011371/04/31سال اول راهنماییكارگر دایم26-09-07سازمان پسماند
835مهد یدر افتا بی سیر چیحسین1353/10/031383/07/01سال سوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
836مهد یدرا نی زا دهمحمد1359/04/231379/01/01سال سوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
837علیرضادرانییدا...1356/11/071382/02/07دیپلمتجربیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-00-01منطقه 2
838محمد رضادرگزی پورمهدی1356/03/021383/03/16لیسانسحسابداری گرایش دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-22حراست
839علیدرویش جوشانیمحمد1349/04/091390/12/02چهارم ابتدایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
840سعیددرویش زاده ماهانیمحمد1365/06/251389/07/03لیسانسمكانیككارمند قراردادی08-05-18سازمان حمل و نقل ترافیك
841محمد رضادرویش وكیل ابادیعباس1359/11/041387/10/01دیپلمریخته گریكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
842یداللهدرویشی كمال ابادیحسین جان1346/03/021380/12/28دیپلمادبیات و علوم انسانیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07پشتیبانی ( نظارت )
843علیدلاری ماهانیمحمد1357/12/041381/05/22فوق دیپلمگل و گیاهان زینتیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-08-16سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
844حسیندوست محمدیاكبر1352/06/011380/03/01فوق لیسانسبرنامه ریزی شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع17-11-15حوزه معاونت شهرسازی ومعماری
845مهدیدوستعلی شاهرخ ابادیحسین1356/01/011390/12/02دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
846محموددوستعلی شاهرخ آبادیمصیب1350/02/011381/08/22دیپلمكار ودانشكارگر قراردادی تطبیق وضع16-05-16سازمان آتش نشانی
847حمیددولت ابا دیحسن1352/02/141381/01/25دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-00-13سازمان عمران
848محمددولت ابادی تكابیاحمد1358/06/011384/10/10دیپلمتعمیر تراكتوركارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 1
849درویشدولت آبادیعلی1343/04/041382/02/01سال اول ابتدائیكارگر دایم16-00-07منطقه 2
850عباسدولت آبادییدالله1356/06/151384/05/01لیسانسگل و گیاهان زینتیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-09-07سازمان حمل و نقل ترافیك
851مهدیدولت آبادیاحمد1326/01/161368/11/04دیپلمبرقكارگر قراردادی تطبیق وضع29-03-04شهربازی
852هادیدولت آبادی تكابیمحمد1362/04/031381/06/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00واحد تنظیف منطقه 4
853حسیندولتی راینیاكبر1356/04/011384/06/19دوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
854حسنده شیخ نسبحسین1348/06/011369/04/24سال سوم ابتدائیكارگر دایم28-09-14سازمان آرامستانها
855حسینده صلاحیمحمد1339/05/251368/05/01سال چهارم ابتدائی.كارگر دایم29-09-06واحدكادرآمانی
856مهدیده لولوئی زادهقاسم1349/08/171368/06/25سال پنجم ابتدائیكارگر دایم29-07-13منطقه 2
857علیده شیخ زادهمحمد1345/01/021384/07/10سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكشتارگاه
858علیده شیخ زادهحسین1345/06/041381/11/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
859غلامحسینده صلاحیعلی1346/03/141369/07/02سال پنجم ابتدائیكارگر دایم28-07-06سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
860جوادده صلاحیمحمد1353/01/011380/11/09سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
861غلامرضاده صلاحیمحمد1350/05/011381/11/10سال سوم دبیرستانكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
862مرتضیده صلاحییدالله1358/08/191380/05/03دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-05سازمان آرامستانها
863رسو لدهبا نحبیب الله1358/05/271381/03/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد16-08-28منطقه 1
864محمددهقا ن انار یحسین1355/02/231383/10/01لیسانسصنایعكارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-07سازمان عمران
865رضادهقا ن انارستانیعلی1356/03/041382/02/01دیپلمراه و ساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع16-00-07سازمان عمران
866علیدهقا ن نژا دحبیب الله1353/06/011382/08/01سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
867علیرضادهقانمحمد1359/03/221385/07/01لیسانسمدیریت فرماندهی عملیاتكارمند پیمانی12-05-26سازمان آتش نشانی
868رضادهقان انا ریاصغر1361/04/311382/08/01دیپلمگرافیك كامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-08منطقه 4
869محمو ددهقان انار یحسن1361/04/271382/08/01دیپلمكار دانشكارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-08شركت تعاونی
870حمیددهقان انارستانیحسین1358/03/101380/04/14دیپلمتعمییر لوازم خانگیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-24حراست
871هوشنگدهقان اناریحسن1347/12/121367/01/15سوم راهنمائیكارگر دایم31-00-23امورمالی
872محموددهقان اناریمحمد1343/04/021367/10/05دیپلمكارگر دایم30-04-03شورای شهر
873حسیندهقان اناریاصغر1347/01/191370/09/08سوم راهنمائیكارگر دایم27-05-00سازمان پسماند
874اسماعیلدهقان اناریاصغر1348/03/011371/07/26سال پنجم ابتدائیكارگر دایم26-06-12سازمان آتش نشانی
875حسیندهقان اناریدرویش محمد1353/03/021372/03/08سوم راهنمائیكارگر دایم25-11-00سازمان پسماند
876ماشاالهدهقان اناریحسن1346/04/061367/01/31سال پنجم ابتدائیكارگر دایم31-00-08سازمان پسماند
877مهدیدهقان اناریمحمدحسین1340/12/081379/10/02سوم راهنمائیكارگر روزمزد18-01-28سازمان پسماند
878محسندهقان اناریمحمد1361/11/281382/08/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد15-01-00واحدخدمات
879رضادهقان اناریحسین1349/07/201380/06/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
880محمد علیدهقان اناریحسین1357/03/131382/10/01سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان آرامستانها
881حسیندهقان اناریمحمد1342/01/011378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
882سعیددهقان اناریحسین1358/12/011379/09/01دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
883عباسدهقان اناریحسین1357/01/021379/10/02سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00امور عمومی و خدمات
884محمددهقان اناریعلی1357/01/011380/06/27دیپلمكشاورزیكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
885محمد علیدهقان اناریحسین1355/01/011389/05/16دیپلمتولید نهال و جنگل كاریكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
886حسندهقان اناریحسین1352/01/011379/01/08دیپلمنظریكارگر قراردادی تطبیق وضع19-01-00واحداجرائیات
887محمد علیدهقان اناریقاسم1356/01/011378/10/01لیسانسحقوق ثبتیكارگر قراردادی تطبیق وضع19-04-15اداره رفاه
888عباسدهقان اناریغلامرضا1358/12/221380/10/26لیسانسآسیب شناسی اجتماعیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-03-12منطقه 1
889محمددهقان اناریابراهیم1352/01/011379/10/02دیپلم..كارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-19امورمالی
890حمیدرضادهقان اناریحسین1363/05/151384/04/01دیپلمریخته گریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-10-08منطقه 3
891رضادهقان اناریمحمد1356/04/101380/05/01فوق دیپلمحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-07سازمان آتش نشانی
892علیدهقان اناریمحمد1354/01/011381/10/06لیسانسمدیریت تبلیغاتكارگر قراردادی تطبیق وضع16-04-02واحداموال
893امیندهقان اناریحبیب الله1361/01/081384/11/12دیپلمعلوم تجربیكارمند رسمی14-09-29سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
894رضادهقان اناری زادهحسین1352/06/101379/08/08دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
895محمدرضادهقان اناری زادهنوروزعلی1355/12/271380/05/01دیپلمادبیاتكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-08سازمان آتش نشانی
896محمد حسیندهقان اناری زادهنوروز علی1355/01/101380/05/01دیپلمتصویر برداریكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-08سازمان پسماند
897علیدهقان پورحسین1359/06/271382/03/18لیسانسآتش نشانیكارگر قراردادی تطبیق وضع15-10-21سازمان آرامستانها
898مهدیدهقان دولتیقنبر1347/06/031371/07/09سوم راهنمائیكارگر دایم26-07-00واحدكادرآمانی
899فرزاددهقان دولتیمنصور1369/05/041396/01/01لیسانسمهندسی تكنولوژی نرم افزار كامپیوتركارمند پیمانی01-08-16سازمان آتش نشانی
900محمددهقان زادهعباس1359/09/011380/05/01سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00واحدكشتارگاه
901مرتضیدهقان زادهحسین1361/12/031384/03/01لیسانسمدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادثكارمند پیمانی15-05-07سازمان آتش نشانی
902علیرضادهقانزادهاكبر1361/06/311382/10/22دیپلمحسابداری مالیكارگر قراردادی تطبیق وضع15-03-17منطقه 4
903محمد رضادهقانژادیوسف1361/06/311381/07/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00واحد تنظیف منطقه 4
904یدالهدهقانیاكبر1347/02/011368/06/21سال اول راهنماییكارگر دایم29-07-18خانه شهر
905مهدیدهقانیاكبر1355/06/011383/03/16لیسانسزمین شناسیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-23سازمان پسماند
906حبیبدهقانی انارستانیشكر الله1357/03/011385/10/02سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
907حمیددهوئی زادهعلی1351/01/011372/10/11سال پنجم ابتدائیكارگر دایم25-03-28واحد تنظیف منطقه 1
908علیدیانتی نیامحمود1352/03/151378/09/08لیسانسمهندسی عمرانكارمند رسمی19-05-00منطقه 2
909عباسذوالعلیمحمود1358/08/051386/03/01سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
910مریمذوالعلیمنصور1366/06/021385/07/01لیسانسآتش نشانیكارگر قراردادی تطبیق وضع12-07-08سازمان آتش نشانی
911اسماءذونژندمحمد1362/06/051388/04/01لیسانسمعماریكارمند قراردادی09-08-12حوزه معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
912احمدذونعمت كرمانیتقی1343/02/031382/07/01سوم راهنمائی..كارگر قراردادی15-07-08مجمع شهرداران كشور
913علیذهاب ناظوریاكبر1345/08/111379/09/01سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد18-01-26واحدخدمات
914محمدرضاذهاب ناظوریجلا ل1361/04/161384/08/01لیسانسكارشناسی حرفه ای روابط عمومیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-06-08اجرا و نظارت
915نجمهرادمنشیدالله1351/12/101371/02/01دیپلمعلوم تجربیكارگر دایم18-03-07اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
916مجیدرازغلامحسین1363/12/081387/12/13دیپلمبرق ساختمانكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
917سعیدرازغلامحسین1357/12/011383/03/24اول راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
918مسعودرازغلامحسین1356/11/121386/09/19دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
919علیرازهحسین1355/02/011378/10/01دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
920اكبررازهحسین1358/01/201379/02/20سال چهارم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
921علیرازهمحمد1361/08/061381/11/02فوق دیپلممدیریت امور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-03-10سازمان عمران
922حسینرازیاناكبر1347/01/031380/11/01تكمیلی نهضتكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
923عباسراشكی زبانمحمد1355/06/181383/07/02سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
924حسینرامغلامحسین1354/07/101378/10/01بیسوادكارگر روزمزد19-02-24منطقه 1
925محسنرامشكعباس1356/06/291387/12/13سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
926عباسراینی توكل ابادییدالله1359/08/011384/05/15دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 1
927عباسراینی زادهحسین1346/01/011380/04/12دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-28سازمان پایانه ها
928مجتبیربانی سبحا نیمحمد مهدی1355/11/071381/04/02لیسانسحقوق ثبتكارگر قراردادی تطبیق وضع16-10-07منطقه 3
929اختررجایی نژاددرویش1353/10/151383/07/01سال سوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان آرامستانها
930محمدرجایی نژادولی1357/06/011384/03/01لیسانسمدیریت فرماندهی عملیات در حریق و حوادثكارمند پیمانی15-05-24سازمان آتش نشانی
931مهدیهرجائی نژادمنظر1359/06/311385/06/01لیسانسمعماریكارگر قراردادی تطبیق وضع12-08-08منطقه 3
932یزدانرجائی نژادحسن رضا1355/05/281389/07/08فوق لیسانسمعماریكارمند قراردادی08-05-05حوزه معاونت شهرسازی ومعماری
933اصغررجب زادهعلی1346/10/131370/10/25سال پنجم ابتدائیكارگر دایم27-03-14امور عمومی و خدمات
934عبدالمجیدرجبیعبدالحسین1334/07/121369/09/04فوق دیپلمساختمانكارگر دایم28-05-12منطقه 2
935فریبارجبی مقدمعلی1359/10/191382/07/01لیسانسمهندسی فن آوری اطلاعاتكارگر قراردادی تطبیق وضع15-07-11مدیریت املاک و مستغلات
936معصومهرجلی طاهر آبادیحبیب الله1368/05/211385/06/10فوق دیپلممدیریت خانوادهكارمند رسمی12-06-05دبیرخانه
937حسنرحمانی حسین آبادیاكبر1358/11/171380/12/01فوق دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع17-02-11امورمالی
938محمدرحمانی سربنانیعباس1356/01/011381/08/13دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر روزمزد16-03-17منطقه 4
939امان اللهرحمانی گوكیعلی1359/05/061380/10/25فوق دیپلمگل و گیاهان زینتیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-03-17سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
940مهردادرحمانی گوكیعباس1353/01/011384/02/05دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 1
941حسنرحمانی گوكیعلی1370/05/031396/01/01فوق دیپلممكانیككارمند پیمانی00-11-28سازمان آتش نشانی
942محمدرحمانی نعیم آبادیقاسم1356/06/151379/10/01فوق دیپلمامداد ونجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع18-04-11سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
943هادیرحیم آبادیمحمد1353/12/011385/07/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكشتارگاه
944حمید رضارحیم پور راینیماشاءاله1357/02/291380/05/01دیپلمبرقكاری صنعتیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
945مهر یرحیمی آخوند زا دهمحمد1357/03/091381/02/01فوق لیسانسمدیریت دولتی - تشكیلات و روش هاكارگر قراردادی تطبیق وضع17-00-15مدیریت سرمایه گذاری
946مریمرحیمی راداحمد1358/01/111382/07/22فوق لیسانسحقوقكارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-24حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
947محمد علیرساءمهدی1357/02/101386/05/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
948مرتضیرساءمحمد1365/09/081392/02/21دیپلمعلوم تجربیكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
949اكبررستمیعلی1348/03/221369/04/31سال چهارم ابتدائیكارگر دایم28-09-11سازمان آرامستانها
950حسینرستمیعز یز الله1354/02/011383/09/01سال پنجم ابتدائی..كارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
951حمیدرستمیمحمد حسن1359/09/291384/02/01لیسانسساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع14-00-11منطقه 1
952محمودرستمی شرف ابادییحیی1343/02/211372/10/11تكمیلی نهضتكارگر دایم25-04-01منطقه 2
953علیرستمی پورحسن جان1349/11/121372/04/24سال دوم راهنماییكارگر دایم25-09-18مركزپیام
954رضارستمی شرف آبادیابراهیم1358/09/201380/08/02دیپلمماشینهای الكتریكیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
955منصوررستمی شرف آبادیابراهیم1360/12/171380/08/02سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
956علیرضارستمی شرف آبادیحسن1355/07/071382/12/05دیپلمفنیكارگر روزمزد00-00-00سازمان پاركها
957رضارسولی فرمحمد1347/01/011370/03/09سال سوم ابتدائیكارگر دایم27-11-03منطقه 1
958علیرسولی فرمحمد1359/06/011382/08/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدخدمات
959محمدرشك رضو ا ناكبر1361/03/211381/11/01سال دوم ابتدائیادبیاتكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
960رضارشك رضو انیاكبر1360/02/011381/08/12سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
961احمدرشید ی طغر الجر دیغلا مر ضا1357/03/091380/05/02سال پنجم ابتدائی00كارگر روزمزد00-00-00فرهنگسرای كوثر
962منصوررشیدفرخی فتح ابادمهد ی1350/05/231383/07/01دیپلمعلو م تجر بیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-11سازمان عمران
963علیرشیدیغلامرضا1351/06/011382/10/29سوم راهنمائیكارگر روزمزد14-09-05واحد تنظیف منطقه 3
964غلامرضارشیدیعلی اكبر1355/10/201387/02/17سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 2
965حسینرشیدیغلامرضا1361/01/041383/04/18فوق لیسانسمدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-09-28منطقه 1
966مصطفیرشیدی طغرالجردمحمدعلی1365/03/191391/04/01لیسانسكامپیوتر-سیستم های سخت افزاریكارمند قراردادی06-05-18منطقه 4
967حسینرشیدی طغرالجردیاحمد1347/09/111369/04/06سال اول راهنماییكارگر دایم28-10-06منطقه 3
968زینبرشیدی طغرالجردیحسن1366/10/021392/02/10لیسانسمهندسی كشاورزیكارمند پیمانی05-06-26دبیرخانه
969محمودرضا خانی نژادیوسف1358/04/201380/12/14سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
970محمد رضارضا زاده سیرچیغلامحسین1349/08/101380/05/01دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-05-10منطقه 2
971محمدرضا طحانینصرالله1353/09/011382/01/16دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
972ابراهیمرضاپوراحمد1349/02/121372/07/21خواندن ونوشتن-كارگر دایم25-00-23حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
973عباسرضاپور جوشانیاكبر1359/01/011381/02/20سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
974احمدرضاخانی نژادمرا د1352/05/021380/06/03دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-02-28سازمان عمران
975مهرانرضامندماشاءالله1354/02/271380/06/12لیسانستكنولوژی مكانیك خودروكارگر قراردادی تطبیق وضع17-05-07سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
976محمدرضاییرضا1361/10/121389/05/16دیپلمتعمیر لوازم خانگیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
977رضارضاییمحمد1358/02/031381/08/07لیسانسمدیریت امور فرهنگیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-00-01حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
978امیدرضاییمحمد1362/08/241383/07/01لیسانسمدیریت امو ر فرهنگیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-06-20حوزه شهردار
979رضارضاییحسین1355/04/011381/10/03دیپلمالكتروتكنیككارگر قراردادی تطبیق وضع15-10-12سازمان عمران
980منصوررضایی ده خانیحسین1353/07/011378/10/01دیپلمتعمیر موتور و برق خودروكارگر قراردادی تطبیق وضع18-10-07منطقه 4
981محمد جوادرضایی گینكاناحمد1358/01/011380/09/04دیپلمصنایع فلزیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-04-27منطقه 2
982محمدرضائیعباس1356/02/011383/01/01سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
983غلامرضارضائیمحمد1353/02/011380/05/22سال چهارم ابتدائیكارگر روزمزد17-08-03اجرا و نظارت
984مهدیرضائیقربانعلی1364/03/011387/05/07دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
985هادیرضائیمحمد1362/07/191384/02/01دیپلمتصویر سازی كامپیوتریكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 1
986محمدرضائی استخروئیهعباس1341/01/201379/01/01دیپلماقتصادكارگر دایم19-00-25سازمان آتش نشانی
987محمد رضارضائی استخروئیهغلامرضا1351/04/091379/01/03سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
988مریمرضائی استخروئیهاصغر1367/07/241389/05/02لیسانسحسابدرایكارمند قراردادی08-03-06منطقه 2
989محسنرضائی الله آبادیحسین1356/07/011385/06/01دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع12-04-10سازمان پسماند
990سیدمهدیرضوان پورسید محمد1349/07/011370/02/07سوم راهنمائیكارگر دایم27-09-22اجرا و نظارت
991علیرضوان مقدماكبر1355/04/011383/10/01سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
992محسنرفیقاكبر1357/12/011380/10/08لیسانسحقوق ثبتیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-03-19سازمان آرامستانها
993حمید رضارمضان زادهعلی اكبر1347/02/181372/03/02دوم راهنمایی*كارگر دایم18-03-07فنی و اجرایی 2
994مهدیرمضانعلی زاده چناروئیهمحمد1341/01/011371/07/05چهارم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07خدمات
995عبدالرسولرمضانیاكبر1339/05/051378/08/08فوق لیسانسبرنامه ریزی شهریكارمند رسمی27-09-14حوزه معاونت فنی وعمرانی
996حمیدرمضانی سیرچیحاجی1347/06/171370/08/18دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم27-04-06منطقه 4
997علی اصغررمضانی پورنعمت الله1340/06/151373/11/06سوم دبیرستان*كارگر دایم18-03-07حراست
998محمد حسینرمضانی كریمعلی1352/06/011380/07/04سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان آتش نشانی
999هوشنگرمضانی مظفر آبادیحسین1357/04/111381/03/19سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
1000محمد رضارمضانی نژادرضا1358/01/151383/05/01لیسانسمدیریت فرهنگیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-03-07منطقه 2
1001محمودرنجبرعلی1359/01/011382/07/28دیپلممكانیككارگر قراردادی تطبیق وضع15-00-10حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
1002حسنرنجبر رحمت آبادیعلی1338/07/011379/02/20بیسوادكارگر روزمزد00-00-00واحد تنظیف منطقه 2
1003محمد رضارنجبر كبوتر خانیعلی1357/03/201384/02/24دیپلماتومكانیككارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07اداره مالی و اقتصادی
1004محمد رضارنجبر هقاوندیاجمد1347/04/131370/11/01لیسانسمعماریكارمند رسمی29-03-16مدیریت املاک و مستغلات
1005محمدرنجبر همقاوندیحسن1350/01/011379/01/01سال سوم دبیرستانكارگر روزمزد00-00-00حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
1006علیرضارنجبریاكبر1357/05/011381/07/08فوق دیپلمحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-07-07حوزه حراست
1007حسینروان آوردجواد1348/02/281385/01/01لیسانسمعماریكارمند رسمی00-00-00منطقه 2
1008علیروح الهیمحمود1345/05/271370/02/16سوم راهنمائی.كارگر دایم27-11-18سازمان پسماند
1009امینروح الامینی نژادقاسم1361/01/141383/09/01لیسانسعمرانكارگر قراردادی تطبیق وضع14-05-15معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
1010اكرمروح الامینی نژادقاسم1358/01/011392/04/01فوق لیسانسمترجمی زبانكارمند قراردادی05-05-09حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
1011مجتبیروح الهیجواد1358/12/241382/02/27سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
1012محمدروحانی زادهماشاالله1336/05/241384/02/01اول هنرستان*كارگر روزمزد18-03-07پشتیبانی ( كنترلچی )
1013منصوررودریخوبیار1356/03/021384/03/04لیسانسزمین شناسیكارگر روزمزد13-05-20سازمان حمل و نقل ترافیك
1014منصوررودریخوبیار1356/03/021384/03/04لیسانسزمین شناسیكارگر روزمزد18-03-07اداره ارتباطات
1015مجیدروزبهیحسن1357/04/031383/12/07فوق لیسانسمدیریت دولتی -تشكیلات و روشهاكارگر قراردادی تطبیق وضع14-02-08منطقه 2
1016مهدیروزبهیاكبر1356/03/151381/10/01لیسانسمهندسی تكنولوژی فناوری اطلاعاتكارگر قراردادی تطبیق وضع16-01-18سازمان حمل و نقل ترافیك
1017مهدیروئین پورمحمد1354/06/011384/04/22لیسانسمهندسی فناوری اطلاعاتكارگر قراردادی تطبیق وضع13-03-27حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
1018علیرهبرمحمد حسین1350/06/121382/08/06لیسانسعمر انكارگر قراردادی تطبیق وضع15-04-11سازمان عمران
1019سید مهدیریاضیسید جعفر1358/01/221383/07/01فوق لیسانسمهندسی منابع آبكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-15سازمان عمران
1020علیرضاریاضیمحمد1349/06/011374/10/01فوق لیسانسكشاورزیكارمند رسمی23-07-11بازرسی
1021حسنرئیس پورشیرازیایرج1344/06/011373/02/12فوق دیپلمعمرانكارگر دایم25-00-04مدیریت املاک و مستغلات
1022محمودرئیسیحسین1341/01/081379/08/08دیپلمبازرگانیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-00-21منطقه 2
1023محمودزا رعیمهد ی1359/12/131383/09/26دیپلمبرقكارگر قراردادی تطبیق وضع13-10-14سازمان عمران
1024احمدزابلی زاده غضنفرآبادیعلی1354/01/091379/10/02دیپلمگرافیككارگر قراردادی تطبیق وضع17-10-06سازمان پسماند
1025علیزاد ه محمو د ابا دیمحمد1361/09/031384/01/06فوق دیپلمحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-07-02سازمان عمران
1026مریمزاده جوپاریمحمدعلی1360/11/161384/07/15فوق دیپلمكامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع13-00-23كمیسیون ماده صد
1027اكبرزاده ده بالاییعباس1345/07/041379/01/17سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
1028حسینزاده ده بالاییعلی1355/09/011379/04/14سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00امور عمومی و خدمات
1029حسینزاده نوروز پورعلی1355/06/251380/05/01سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
1030منصورزار كو پوراحمد1360/05/071384/02/07سال دوم ابتدائی000كارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
1031درویشزارعمحمد1346/07/021368/12/29دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم28-11-08واحد تنظیف منطقه 1
1032مهدیهزارعمحمدحسین1357/03/021378/07/17لیسانسمهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطاتكارمند رسمی19-07-00کارگزینی
1033رضازارع گزوئیهمحمد1345/05/011370/10/08سال چهارم ابتدائی.كارگر دایم27-00-09واحدكادرآمانی
1034حسینزارع گزوئیهغلامرضا1350/09/101371/02/30دیپلمامور اداریكارگر دایم26-07-17منطقه 3
1035یونسزارع منصوریمرتضی1348/08/011372/05/17تكمیلی نهضتكارگر دایم25-08-08واحددرآمد
1036عباسزارع اناریمحمد1352/01/021379/04/21لیسانسحقوق ثبتیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-09-25واحداجرائیات
1037رضازارع اناریمحمد1356/03/011381/03/01فوق دیپلمامدادونجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-05-16سازمان آتش نشانی
1038اكبرزارع فوسكیحسن1342/03/051367/08/12تكمیلی نهضتكارگر دایم30-01-29سازمان حمل و نقل ترافیك
1039مرتضیزارع فوسكیرمضان1361/01/021382/12/06سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00حراست
1040احمدزارع فوسكیحسن1351/02/201378/11/15سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1041رسولزارع فوسكیعباس1359/12/031383/05/10فوق دیپلمسخت افزار كامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-03حوزه معاونت شهرسازی ومعماری
1042علی اكبرزارع گزوئیهحسین1356/11/291396/01/01سوم راهنمائی....كارگر روزمزد00-00-00حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
1043محمودزارعیعباس1357/03/021380/05/01فوق دیپلمتولید ات گیا هیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-03-19واحدكادرآمانی
1044مهدیزارعی كشیتویهرضا1360/01/011383/07/22دیپلمالكتروتكنیككارگر قراردادی تطبیق وضع14-06-03حوزه معاونت فنی وعمرانی
1045اكبرزارعی كشیتوئیهحسین1252/02/011378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1046مصطفیزارعی كشیتوئیهحسن1358/06/171379/08/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1047عباسزاهدیحسین1342/09/011368/01/20تكمیلی نهضتكارگر دایم30-00-05سازمان پایانه ها
1048ارزندهزاهدیعوض1356/08/011382/08/07فوق لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-09منطقه 2
1049سعیدزاهدیحسین1352/03/271382/07/06دیپلممكانیككارگر قراردادی تطبیق وضع15-01-02سازمان پسماند
1050مهدیهزاهدیمحمد1367/01/181391/12/01فوق لیسانسمدیریت دولتی - مالیكارمند رسمی06-01-20منطقه 2
1051حسینزحمت كشاصغر1372/05/241392/04/01دیپلمتصویرسازی رایانه ایكارگر روزمزد00-00-00سازمان آتش نشانی
1052مرتضیزحمتكش علی ابادیرمضان1359/11/051394/04/07سوم راهنمایی*كارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
1053رضازحمتكش علی آبا دیما شا الله1363/10/251383/10/01دیپلمریخته گر یكارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-03حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
1054حسینزراعتكاراحمد1349/06/011371/10/05لیسانسمدیریت با زرگا نیكارگر دایم26-04-11مدیریت املاک و مستغلات
1055محمدزراعتكار برفوئیهعلی1356/06/201380/06/04دیپلمپرورش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-04-14منطقه 2
1056مهدیهزراعتكار برفوئیهعلی1360/11/011385/12/01لیسانسمهندسی كامپیوتركارمند قراردادی11-09-00منطقه 2
1057حسینزراعی كشیتوئیهمحمد1354/08/301378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00امور عمومی و خدمات
1058احمدزرین صدفمنصور1362/09/291382/12/25دیپلمماشین های الكترونیكیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-09-07منطقه 1
1059علیزعیم باشی عیسی آبادیعباس1354/07/011379/04/05سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1060محسنزمانیغلامحسین1351/03/011383/07/01فوق لیسانسمدیریت دولتی - مدیریت مالیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-06-27سازمان آرامستانها
1061رضازمانی نژادحسین اباداحمد1341/01/041379/11/01سال چهارم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
1062اكبرزمانی نژادحسین آبادیمحمد1347/10/211378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
1063نجمهزندحسن1360/07/261382/07/16لیسانستكنولوژی معماریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-03-06طرح تفضیلی
1064منصورزندوكیلیمحمد1354/03/021381/04/20سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد32-10-21منطقه 3
1065مرتضیزندوكیلیمحمد1357/10/021385/02/06دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
1066فاطمهزندوكیلیمحمد1365/11/081386/02/02لیسانسالكترونیككارمند رسمی12-00-15منطقه 4
1067عباسزندیاصغر1339/12/021383/09/26فوق دیپلمامدادونجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-11-10سازمان عمران
1068مجیدزندی گوهریزیید الله1350/10/081382/09/25دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
1069علی محمدزنگنهفیض محمد1367/03/221393/02/01دیپلمعلوم ریاضیكارگر روزمزد00-00-00مامور به مشهد
1070محمدزنگی ابادیحسن1336/01/011371/11/15دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم25-11-12سازمان عمران
1071مهدیزنگی آبادیمحمد1343/03/011372/01/23سال دوم دبیرستانكارگر دایم25-08-18سازمان عمران
1072عباسزنگی ابا دیمحمد1356/01/011380/08/16سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
1073احمدزنگی ابادیابراهیم1343/06/181375/09/24دوم راهنمایی*كارگر دایم18-03-07فنی و اجرایی 1
1074حسنزنگی ابادیعلی1349/01/091372/06/10اول راهنمایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
1075احمدزنگی ابادیعلی1352/10/151375/03/12پنجم ابتدایی*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
1076ابراهیمزنگی ابادیحسن1354/07/031379/01/04دیپلمپروش پستهكارگر قراردادی تطبیق وضع17-10-06سازمان پسماند
1077حسینزنگی آبادیمحمد1350/02/011372/12/14دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم25-00-11منطقه 1
1078محمد مهدیزنگی آبادیاكبر1351/06/261371/07/14فوق دیپلمخدمات قضاییكارگر دایم26-07-02سازمان پسماند
1079مرتضیزنگی آبادیعلی1357/01/191382/08/01سوم راهنمائیكارگر روزمزد15-01-00واحدخدمات
1080طاهرهزنگی آبادیاكبر1317/11/101382/10/01بیسوادكارگر روزمزد15-01-29سازمان آرامستانها
1081حسنزنگی آبادیرمضان1338/01/071379/04/01دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
1082محمد رضازنگی آبادیاحمد1358/10/241378/10/01دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد19-04-00منطقه 1
1083علیزنگی آبادیحسین1361/10/181381/08/07سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
1084رضازنگی آبادیعباس1355/01/011383/09/01لیسانسعمرانكارگر قراردادی تطبیق وضع14-03-12اجرا و نظارت
1085محسنزنگی آبادیحسین1355/05/081381/08/07فوق لیسانسمدیریت دولتی -مدیریت سیستمهای اطلاعاتیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-06-09منطقه 2
1086مهدیزنگی آبادیاكبر1358/04/121383/04/20فوق لیسانسمهندسی كشاورزیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-09-26سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1087رضازنگی آبادیمحمد1360/05/051381/01/12دیپلمكارو دانشكارگر قراردادی تطبیق وضع16-07-13دبیرخانه
1088حسینزینل ابادیمحمد1346/04/011372/10/25.كارگر دایم25-03-09سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1089معصومهزینلیمحمد1354/06/221382/09/01لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع15-05-17منطقه 2
1090رسولزینلی تیدریاكبر1357/06/301380/10/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 3
1091علیزینلی تیدریحسین1346/01/051380/05/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحد تنظیف منطقه 4
1092رضازینلی تیدریحسین1353/06/011379/08/01دیپلمتصویر سازی رایانهكارگر قراردادی تطبیق وضع23-05-11واحد تنظیف منطقه 4
1093رسو لزینلی چتر ود یمحمد1355/04/101380/05/04سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
1094مهدیزینلی دلاور پورعلی اكبر1343/10/151382/10/01سال دوم راهنماییكارگر روزمزد00-00-00امورمالی
1095موسیزینلی زاده بندریمحمد1359/07/011383/11/08دیپلمتصویر سازی رایانه ایكارگر روزمزد00-00-00واحد تنظیف منطقه 4
1096غلامعباسزیوریمحمد علی1338/09/211380/01/23دیپلمساختمانكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
1097عباسژاله پورجواد1345/03/301368/02/12بیسوادكارگر دایم29-10-12منطقه 4
1098علی اكبرژاله پورجواد1349/02/011370/05/07سال پنجم ابتدائیكارگر دایم27-07-17منطقه 4
1099نرگسسازندگیحسین1359/08/041383/05/31لیسانسمعارف اسلامیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-11حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
1100اكبرسالا ریغلا مر ضا1351/09/101384/05/09سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 1
1101علی اكبرسالاریعزیزالله1368/03/151396/01/01لیسانسمهندسی تكنولوژی برق - قدرتكارمند پیمانی01-07-07سازمان آتش نشانی
1102مژدهسالاریمحمدعلی1354/06/281378/08/15لیسانسمهندسی عمرانكارمند رسمی19-03-00اجرا و نظارت
1103اكبرسالاری زادهمحمد1340/10/101369/02/27سال پنجم ابتدائیكارگر دایم28-11-05مركزپیام
1104حسینسالاری بردسیریامر الله1367/11/201394/04/02دیپلمادبیات و علوم انسانیكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
1105حسینسالاری سعیدیاصغر1350/01/071370/07/06سوم راهنمائیكارگر دایم27-03-11واحداموال
1106فاطمهسالاری نژادغلامحسین1348/06/201385/12/01فوق دیپلمروابط عمومیكارگر روزمزد18-03-07اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
1107رضاسالاری نژادعلی1358/07/201384/02/15فوق لیسانسمدیریت دولتی سیستمهای اطلاعاتیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-00-01حوزه شهردار
1108مهدیهسالاری هنزاییدادعلی1360/10/011385/02/01لیسانسادبیاتكارگر قراردادی تطبیق وضع12-10-12امور قراردادها و حفاریها
1109مجیدسالاری هنزاییمحمد1359/05/011384/03/01لیسانسمدیریت آموزشیكارمند پیمانی13-08-14سازمان آتش نشانی
1110خاطرهسامحسین1364/01/151390/07/01لیسانسكتابداری و اطلاع رسانی پزشكیكارمند قراردادی07-06-20حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
1111فاطمهستوده نیارضا1358/05/061383/05/10فوق لیسانسمدیریت دولتیكارمند رسمی14-07-05اداره تشخیص و وصول درآمد
1112زهراسجادیانسید حمزه1365/12/231390/07/01فوق لیسانسزبان و ادبیات فارسیكارمند قراردادی07-04-18حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
1113محمد حسنسخنور ماهانیعباس1361/02/121386/09/17دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07حوزه مدیریت
1114محمد علیسر ما یهحسین1344/03/011381/04/01پایان دوره ابتدایی-كارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
1115حسینسرانگری زادهمهدی1359/10/201380/05/23دیپلمآبخیز داریكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1116علیسرحدی پورمحمد1347/10/021372/02/25سوم راهنمائیكارگر دایم25-11-09سازمان آتش نشانی
1117احمدسرحدی امجزعباس1354/06/011381/09/01دیپلم..كارگر قراردادی تطبیق وضع16-04-24امور عمومی و خدمات
1118حسینسروری زاده كوهپایهمحمود1357/09/281385/05/14فوق دیپلمحسابداری دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 1
1119حسینسروستانیمراد1351/04/211381/11/18سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
1120غلامرضاسروستانیعباس1350/06/011380/05/02سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
1121محمودسروستانیمراد1341/05/101379/01/30سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
1122اكبرسعادتمندمحمد1347/04/011377/10/09لیسانسعمرانكارمند رسمی23-08-14اجرا و نظارت
1123مهدیسعدی كمال آبادیعباس1340/01/011372/06/31سال پنجم ابتدائیكارگر دایم25-06-25سازمان آتش نشانی
1124اكبرسعیدقربانعلی1348/08/101380/01/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد17-11-23منطقه 3
1125فتح اللهسعیدحسین1344/06/011379/04/12سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
1126احمدسعیدعباس1341/02/021383/07/07پنجم متوسطه-كارگر روزمزد14-07-04سازمان پایانه ها
1127طاهرهسعیدرحمت الله1356/02/301384/02/15لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-11-13منطقه 4
1128اصغرسعیدقاسم1360/11/111383/07/01لیسانسعمران - حمل و نقل شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-01-07منطقه 3
1129حسینسعیدعبا س1358/08/151383/10/01لیسانسعمران - حمل ونقل شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-01-29منطقه 1
1130محمدسعیدغلامحسین1354/04/151380/05/15لیسانسآتش نشانیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-04-27منطقه 2
1131بهاءالدینسعیدعلی1360/06/201384/03/01لیسانسعلوم تربیتیكارمند پیمانی15-05-14سازمان آتش نشانی
1132سمانهسعیدغلامعباس1356/06/281396/02/01فوق لیسانسعمرانكارمند پیمانی15-10-29منطقه 1
1133علیرضاسعیداسدا...1350/02/201376/12/01لیسانسحسابداریكارمند رسمی28-02-06سازمان حمل و نقل ترافیك
1134مرضیهسعید اندوهجردیعلی اصغر1357/06/201390/07/01لیسانسعلوم اجتماعیكارمند قراردادی07-07-14خانه فرهنگ
1135محسنسعید ابا دیرضا1361/10/011383/06/27فوق دیپلمامدادونجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-18سازمان عمران
1136نرجسسعید اند وهجر دیعلی اصغر1360/03/091383/11/01فوق لیسانستوسعه منابع انسانیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-03-15منطقه 2
1137حبیب اللهسعید شبانیعباس1362/02/011385/09/22سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
1138رسولسعید شبانیعلی1357/06/011379/04/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1139محمد رضاسعید شبانیعلی1352/07/011378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1140مهدیسعیدی دلچهمحمود1357/06/201379/06/01لیسانسمدیریت امداد در سوانحكارگر قراردادی تطبیق وضع18-08-15حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
1141علیرضاسعیدی رشك علیاعباس1358/05/301381/04/04لیسانسروابط عمومی -امور رسانهكارگر قراردادی تطبیق وضع16-09-06حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
1142سعیدسعیدی رشك علیاعبا س1357/02/111384/06/13فوق دیپلممدیریت امور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-05-17منطقه 1
1143محمدسعیدی گراغاییكرم1351/06/291381/08/01فوق دیپلمامور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-06-03منطقه 3
1144مهدیهسعیدی نژادعلی1357/04/231383/06/01لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-27مدیریت املاک و مستغلات
1145عارفسعیدیانعلی1351/04/021378/10/01فوق لیسانسمدیریت دولتیكارمند رسمی21-03-25امور قراردادها و حفاریها
1146ماشاءاللهسعیدییاناكبر1360/05/101383/09/01سوم راهنمائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
1147آتناسفیدبرعلی1360/06/211384/03/03فوق لیسانسمدیریت دولتی - تشكیلات و روشهاكارگر قراردادی تطبیق وضع13-11-13سازمان حمل و نقل ترافیك
1148عباسسكنجیماشالله1353/03/101380/08/01بیسوادكارگر دایم00-00-00منطقه 2
1149علی اكبرسكنجیحسین1340/06/201369/01/01دوره تكمیلی نهضت*كارگر دایم18-03-07اداره امور نقلیه و مركز فوریت ها
1150زهراسكنجیمحمد1355/01/101385/02/01لیسانسمدیریت فرهنگیكارگر قراردادی تطبیق وضع13-00-17روابط عمومی
1151علیسكنجیعباس1358/04/011381/02/15فوق دیپلممدیریت - امور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع16-11-26منطقه 2
1152محسنسلا جقههو شنگ1363/04/201383/04/01لیسانسآسیب شناسی اجتماعیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-18منطقه 1
1153سیروسسلاجقهاكبر1356/07/011380/09/25سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00واحد تنظیف منطقه 2
1154محسنسلاجقهحاجی ابراهیم1354/01/011385/06/01لیسانسعلوم قضاییكارگر قراردادی تطبیق وضع12-02-26سازمان پسماند
1155رضاسلاجقهنادعلی1363/04/251390/10/01لیسانسشیمی صنایع غذاییكارمند قراردادی07-03-21سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفراورده های كشاورزی
1156پژمانسلاجقهعین الله1355/01/011391/04/01لیسانسمعارفكارمند قراردادی06-10-14منطقه 1
1157رستمسلاجقه تذرجیداراب1354/06/011385/08/01دیپلمكشت گیاهان داروییكارگر قراردادی تطبیق وضع12-03-29منطقه 2
1158محبوبهسلاجقه مردوییهحسین1358/11/101391/04/01لیسانسفیزیككارمند قراردادی06-04-07منطقه 3
1159اسحاقسلاجقه موردوحبیب الله1345/10/051371/10/22سوم دبیرستان*كارگر دایم18-03-07پشتیبانی ( كنترلچی )
1160اسماعیلسلجوقیداداش1355/07/011382/01/22لیسانسروابط عمومیكارگر قراردادی تطبیق وضع15-06-16سازمان آرامستانها
1161محمدرضاسلجوقی رساءرمضان1359/10/171389/10/01سال دوم راهنماییدكارگر روزمزد00-00-00سازمان پسماند
1162عباسسلجوقی نژادغلامحسین1360/10/161384/04/01لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-10-17واحداجرائیات
1163حسنسلطان زاده زرندیعباس1349/01/021383/07/01لیسانسحسابداری -حسابداری دولتیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-05-05سازمان ساماندهی مشاغل شهری
1164مهد یسلطانزاده خبیصیعلی1355/01/021381/03/04دوم متوسطه.كارگر روزمزد00-00-00سازمان پایانه ها
1165حسنسلطانزاده سنگیعباس1358/10/011384/01/20لیسانسحسا بد ار یكارگر قراردادی تطبیق وضع13-10-16منطقه 2
1166مهد یسلطانیعلی1355/01/011380/05/01سوم راهنمائی..كارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
1167رضاسلطانیعلی1363/05/071384/08/01دیپلمتصویرسازی رایانه ایكارگر روزمزد13-06-00معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
1168مریمسلطانیاكبر1356/12/10فوق دیپلمزبانكارگر قراردادی00-00-00منطقه 2
1169زهراسلطانی1300/01/011378/10/01كارگر موقت00-00-00سازمان حمل و نقل ترافیك
1170محمدسلطانیغلامعباس1370/04/191396/02/01لیسانستربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزیكارمند پیمانی02-01-00سازمان آتش نشانی
1171مهدیسلطانی تاج ابادیعباس1356/04/191379/09/09لیسانسمهندسی عمرانكارمند پیمانی18-11-15شورای شهر
1172طهمورثسلطانی نژادنبی1350/07/011371/02/08دوره مقدماتی نهضتكارگر دایم26-08-19واحد تنظیف منطقه 4
1173مظفرسلطانی نژادداراب1345/03/181372/11/24دیپلمكارگر دایم25-02-13واحددرآمد
1174آرشسلطانی اكبرآبادیمجید1371/12/101396/01/01فوق دیپلمكامپیوتركارمند پیمانی01-07-07سازمان آتش نشانی
1175مهدیسلطانی بناوندیرضا1361/11/041383/06/25لیسانسنرم افزار كامپیوتركارگر قراردادی تطبیق وضع14-07-09منطقه 2
1176مهدیسلطانی چترودیماشاء الله1355/04/021380/06/05سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
1177ناصرسلطانی گیشینعلی1358/01/011383/11/01لیسانسحسابداریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-01-16منطقه 3
1178جلالسلطانی گیشینیعلی1343/10/101366/01/01سوم راهنمائیكارگر دایم31-08-16سازمان عمران
1179محمد باقرسلطانی مقدمغلامرضا1359/06/031385/02/20فوق لیسانسعمرانكارگر قراردادی تطبیق وضع12-11-28سازمان پسماند
1180داد علیسلطانی نژادغنچعلی1350/10/201383/02/08سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
1181محمدسلطانی نژادمحمود1355/03/271378/10/01دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد00-00-00واحدزیباسازی
1182مسعودسلطانی نژادمرادحاصل1343/01/061378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 4
1183علیسلطانی نژادعیسی1352/04/171379/01/09لیسانسروابط عمومیكارگر قراردادی تطبیق وضع19-01-07امورمالی
1184غلامرضاسلطانی نژادمحمد1362/09/101385/01/01فوق لیسانسجغرافیا برنامه ریزی شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-01-15سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
1185محسنسلطانی نژادحسینعلی1355/04/011383/09/01فوق دیپلممدیریت امور اداریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-05-03سازمان عمران
1186عباسسلطانی نژادبیگ مراد1336/05/091382/11/01دیپلمآبادانی روستاییكارگر قراردادی تطبیق وضع15-02-20سازمان حمل و نقل ترافیك
1187محسنسلطانی نژادعباس1360/07/011382/08/06فوق دیپلمعمرانكارگر قراردادی تطبیق وضع15-04-12اداره تشخیص و وصول درآمد
1188مجتبیسلطانی نژادخانعلی1352/05/151376/06/22لیسانسعمران - حمل و نقل شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع21-07-24سازمان حمل و نقل ترافیك
1189مسعودسلطانی نژادخداداد1355/05/011385/02/07دیپلمعلوم تجربیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07پشتیبانی ( كنترلچی )
1190محمد هاشمسلطانی نژادقدمعلی1352/04/011381/10/11لیسانسمهندسی صنایعكارمند پیمانی17-10-04سازمان آتش نشانی
1191مرتضیسلطانی نژادعبدالمجید1364/08/271396/01/01دیپلمساخت وسازكارمند پیمانی01-10-26سازمان آتش نشانی
1192غلامعلیسلطانی نسبعلی1352/11/241380/06/16سال اول راهنماییكارگر روزمزد00-00-00سازمان عمران
1193امیرسلما نیعلی1359/09/021383/06/01فوق دیپلمامداد و نجات شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-02-07سازمان عمران
1194محمدسلما نی چهار فر سخیرضا1354/08/021384/06/01دیپلمكار ودانشكارگر قراردادی تطبیق وضع13-07-25سازمان آتش نشانی
1195مهدیسلمانپور كرمانیحبیب الله1357/06/031379/05/22دیپلمعكاسیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-07-26سازمان پسماند
1196رمضانسلمانی چهارفرسخیمحمد1360/05/011380/11/01سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
1197علیسلمانی چهارفرسخیمحمد1350/09/101378/10/01بیسوادكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
1198رضاسلیم پور كرانیحمد الله1356/07/011383/03/16فوق لیسانسمدیریت دولتی - تشكیلات وروشهاكارگر قراردادی تطبیق وضع14-11-00منطقه 1
1199سكینهسلیما نی با غشا هغلا مر ضا1357/03/011385/03/17فوق دیپلمكتا بدار یكارگر قراردادی تطبیق وضع12-10-29سازمان عمران
1200اكبرسلیمان زادهبرفعلی1355/01/041396/01/01دیپلمكار و دانشكارگر روزمزد02-01-00منطقه 2
1201فرشتهسلیمانیدرویش1358/01/021382/10/24لیسانسعلوم تجربیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-10-17منطقه 2
1202حمید رضاسلیمانیمیرزا1358/06/291384/03/01لیسانسآتش نشانیكارمند پیمانی15-05-07سازمان آتش نشانی
1203جوادسلیمانی سرغشكیوسفعلی1358/11/201384/06/01لیسانسمدیریت عملیات امداد و نجاتكارمند پیمانی13-07-06سازمان آتش نشانی
1204محمد رضاسلیمانی ماهانیعلی اصغر1349/01/201382/08/11دیپلمپرورش پستهكارگر روزمزد18-03-07فنی و اجرایی 1
1205مهد یسلیمانی هونیمحمو د1357/03/031384/04/23فوق دیپلممعماری -معماری شهریكارگر قراردادی تطبیق وضع13-03-15منطقه 1
1206علیسمیعی فرحسین1355/01/021379/01/17سال پنجم ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحدكادرآمانی
1207شهرامسنجریاسحق1368/05/121396/01/01فوق دیپلمكامپیوتركارمند پیمانی01-07-07سازمان آتش نشانی
1208مهدیسهراب پورمحمد1351/01/031379/04/01دوره مقدماتی نهضتكارگر روزمزد00-00-00سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
1209عباسسهیلی نیاابراهیم1341/04/011380/06/03سال اول ابتدائیكارگر قراردادی تطبیق وضع17-08-00منطقه 1
1210اكبرسیامكغلامحسین1346/06/091370/06/16دیپلمكارگر دایم27-04-01واحداموال
1211مهدیهسیاوشیان رشیدیعلی اصغر1360/01/111383/08/19لیسانسمعماریكارگر قراردادی تطبیق وضع14-04-04مدیریت همانگی مناطق
1212سید محمو دسید رضا ییسید حمید1365/04/051384/09/02فوق دیپلمكامپیوتر (سخت افزار )كارمند رسمی13-05-12معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
1213محسنسیدی مرغكیمحمد1350/06/201379/11/01دیپلماتومكانیككارگر قراردادی تطبیق وضع17-09-07واحدكادرآمانی
1214علیسیفیمختار1355/04/051383/07/01لیسانسمدیریت صنعتیكارگر قراردادی تطبیق وضع14-05-16مدیریت املاک و مستغلات
1215شا هرخشا همرادی اكرمعز یز الله1349/06/211381/04/01لیسانسزمین شنا سیكارگر قراردادی تطبیق وضع16-10-03منطقه 4
1216شیرینشادروانمحمود1366/06/251392/04/26فوق لیسانسعلوم گیاهی_فیزیولوژی گیاهیكارمند قراردادی05-09-18كارگزینی
1217الههشادروانحمید1364/04/171392/04/01لیسانسمدیریت دولتیكارمند قراردادی00-00-00كمیسیون ماده صد
1218سید حامدشادمانسید جلال1371/05/221396/01/01لیسانسمهندسی تكنولوژی برق - قدرتكارمند پیمانی01-02-19سازمان آتش نشانی
1219محمدشادمانیحسین1351/10/251372/09/14سال اول دبیرستانكارگر دایم25-00-19سازمان پسماند
1220اكبرشاه حسینی دوغنانیماشاءالله1340/10/041372/09/20بیسوادكارگر دایم22-03-09منطقه 1
1221حسنشاه بیگی حسن ابادیعباس1342/04/101379/08/03دیپلمعیب یابی و تعمیر موتور های دیزلیكارگر قراردادی تطبیق وضع18-03-07فنی و اجرایی 2
1222مجیدشاه حسینی دوغنانیمحمد1356/06/201378/10/01سال دوم ابتدائیكارگر روزمزد19-02-24منطقه 1
1223محمدشاه حسینی دوغنانیاكبر1353/05/011378/10/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد19-02-24منطقه 1
1224مرتضیشاه حسینی دوغناییمحمد1361/08/281383/05/24سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00واحد تنظیف منطقه 4
1225عباسشاه حسینی دوغناییعلی1358/06/301379/03/01سال اول ابتدائیكارگر روزمزد00-00-00منطقه 2
1226محبوبهشاه حیدریتاجعلی1356/01/011392/02/05لیسانس.حسابداری حرفه ایكارمند پیمانی05-11-14